Logo edificio FUE-UJI
Logo FUE-UJI

Màster en Técniques Analítiques del Laboratori Clínic
Master

Cursos de Formación FUE-UJI
 
 

Mixed Classroom
Based

From 15/10/2018
to 28/09/2019

750 hours

Registration
information

1750€

PRESENTACIÓ                                                                            

L'anàlisi clínica és l'àrea de la ciència que s'ocupa del diagnòstic, pronòstic, terapèutic i prevenció de la malaltia. L'anàlisi clínica és una branca de la química analítica prenent la metodologia i instrumentació més adequada a les seues finalitats. Entre les àrees implicades en la impartició del màster, la de química analítica és una de les més antigues d'aquesta universitat.

El màster en Tècniques Analítiques del Laboratori Clínic (TALC), en la seua onzena edició, ofereix noves eixides professionals tant a graduats i graduades en química i altres àrees com les de ciències de la salut, incloent-hi farmàcia, medicina, infermeria, bioquímica, biologia, etc., i també per a tècnics i tècniques superiors. En concret, per a l’alumnat procedent del grau en Química es descobreix un futur professional que a priori no estava en la seua ment: el sanitari. Aquest implica preparar i aprovar l'examen de Químic Intern Resident (QIR). El QIR consisteix en una especialització que es du a terme durant quatre anys en un hospital que permet realitzar l'especialització en: Anàlisi Clínica, Biologia Molecular, Radioteràpia o Microbiologia. Els alumnes que finalitzen l'especialització tenen l'oportunitat de passar a treballar en hospitals públics i privats. De la mateixa manera, per a farmacèutics, metges, bioquímics i biòlegs, els serveix de preparació al corresponent FIR, MIR, QIR i BIR, respectivament.

Aquest màster aporta una formació multidisciplinària en àrees de les ciències químiques, biològiques i bioquímiques, així com en ciències de la salut com ara farmàcia, medicina o infermeria, amb assignatures tan importants com la bioquímica clínica, les anàlisis clíniques, la genètica molecular i citogenètica, l'hematologia i l’oncohematologia, la microbiologia i immunitat cel·lular, així com la instrumentació associada. Els alumnes estudiaran les tasques que es desenvolupen de forma teòrica en el laboratori clínic i resoldran casos pràctics hospitalaris. El màster proporciona els coneixements teòrics de la biologia de les cèl·lules, dels teixits i dels òrgans humans de què formen part, així com de la seua interacció amb els microorganismes. Els alumnes aprendran a seleccionar la tècnica d'anàlisi més adequada segons l'espècie química que cal quantificar i la malaltia amb què es relaciona segons el pacient.

D'altra banda, l’alumnat coneixerà l'estructura i organització dels laboratoris clínics, així com les normes de qualitat que s'hi utilitzen. Finalment, cal indicar que les assignatures que s'imparteixen en els estudis del Màster TALC es porten a terme en la Universitat Jaume I i els hospitals Universitari General de Castelló, Universitari la Plana de Vila-real i Hospital Provincial de Castelló. A l’UJI i en els hospitals estaran en contacte amb els laboratoris corresponents a les assignatures que cursen. A més, aprendran el treball assistencial i d'investigació que es duga a terme en aquells centres.

Associats al màster s'ofereixen dos cursos d'especialització, que tracten aspectes de la pràctica clínica:

A QUI ES DIRIGEIX                                                                                                                                           

El màster es dirigeix a:

 • Titulats i titulades universitaris. Per a accedir als ensenyaments oficials de màster és necessari estar en possessió d'un títol universitari, de grau o llicenciatura, oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior, que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
 • Podran accedir els titulats i titulades procedents de sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ de què estiga en possessió la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
 • Estudiantat de les titulacions de grau, interessat a orientar el seu futur professional en l'àmbit de la direcció i gestió de la innovació, i que tinga pendent superar menys de trenta crèdits ECTS (incloent-hi el treball de final de grau). Nota: aquest alumnat no podrà optar a cap certificat ni a l'expedició del títol propi fins que no s'obtinga la titulació corresponent.
 • Professionals del sector que, sense posseir títol universitari, acrediten suficient experiència professional (almenys tres anys) en la direcció o empleats o empleades en empreses o institucions vinculades a l'àmbit d'estudi.

Per a garantir la qualitat de la docència i l'atenció a l'alumnat s'estableix un nombre màxim de vint alumnes de nou ingrés cada curs.

DADES GENERALS                                                                                                 

Duració: 75 crèdits ECTS - un curs acadèmic
Dates: 15 d'octubre de 2018 al 28 de setembre de 2019. Generalment, de dilluns a divendres de 15:30 a 19 h
Lloc: Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I. Campus del Riu Sec.  (Vegeu el mapa)
Modalitat: a distància i presencial (si hi ha un nombre suficient d’alumnes)
Títol / Diploma: Màster Propi per la Universitat Jaume I
Telèfon de contacte: 964 387 209 (FUE) i 964728093 (direcció del master)

 

OBJETIUS                                                                                      

L'objectiu principal d'aquest màster és proporcionar a l'estudiantat una formació avançada en l'àmbit multidisciplinari de les ciències de la salut, i en concret en la seua part més analítica, que permeta la seua incorporació en equips que desenvolupen programes d'investigació en camps relacionats amb l'anàlisi clínica, en el seu sentit més ampli.

Són també objectius del present màster els que s'enumeren a continuació:

 • Proporcionar una formació avançada d'alt nivell científic en els aspectes aplicats de l'anàlisi clínica, a un nivell superior als estudis de grau, dins d'un entorn d'excel·lència docent i investigadora que capaciten per a desenvolupar una carrera professional en aquesta disciplina. Formar investigadors i investigadores en l'àmbit de l'anàlisi clínica que siguen capaços de dur a terme un treball dins d'un equip en un laboratori públic o privat, tant en el seu vessant d'analítiques diàries com en la investigació que es du a terme en aquests.
 • Fomentar la formació continuada dels titulats i titulades universitaris en Química, Enginyeria Química, Farmàcia, Medicina, Infermeria, Bioquímica, Biotecnologia i altres graus de les ciències de la salut en l'entorn de la Universitat Jaume I.
 • Crear una plataforma de formació d'investigadors i investigadores mitjançant la capacitat d'atracció d'estudiantat de grau d'alt nivell a través d'una oferta acadèmica en diferents àmbits d'elevada projecció social.
 • Proporcionar a la societat i la mateixa universitat uns titulats i titulades del màster altament formats i preparats per a aplicar els últims coneixements en anàlisi i química clínica, com són:
  • Amb formació avançada de tipus teòric i metodològic que es complementa amb una formació més específica en distints àmbits de l'anàlisi.
  • Amb formació amb una elevada component teoricopràctica dirigida per al desenvolupament i modelització de nous mètodes d'anàlisi, que permeten a l'alumnat prendre decisions i resoldre problemes en entorns complexos.
  • Que siguen capaços de dur a terme un projecte científic complet en l'àmbit analític, reporten els resultats d’aquests i porten a terme la seua presentació i discussió oral.
  • Amb coneixement de les eines necessàries per a la transferència dels resultats d'investigació a empreses de base tecnològica (spin-off).

 

COMPETÈNCIES                                                                                      

En el màster universitari en Tècniques Analítiques del Laboratori Clínic es garantirà el desenvolupament per part de l’estudiantat de les següents competències bàsiques:

 • Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i adquirir la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • Capacitat d'integrar coneixements i enfrontar-se amb la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Saber comunicar les seues conclusions —i els coneixements i raons últimes que les sustenten— públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Posseir habilitats d'aprenentatge que els permeta continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

METODOLOGIA                                                                             

​El màster sorgeix del Grup de Química Bioanalítica del Departament de QFA de l’UJI, després de l'àmplia col·laboració amb els hospitals de referència de Castelló: General, Provincial, la Plana i Vinarós.

És un màster de 75 crèdits ECTS que s'imparteix durant un curs acadèmic, en valencià, castellà i/o anglés. S'estructura en dotze assignatures, totes obligatòries. Dins d’aquestes dotze assignatures obligatòries es comptabilitza el treball de final de màster, a realitzar dins d'una de les onze assignatures del master, a seleccionar per l’alumne.

La metodologia general de cada matèria, que consta de 6 crèdits ECTS, es dividirà entre una sèrie de sessions teòriques i una altra de resolució de casos pràctics i qüestionaris, pròpies de cada una de les assignatures que composen el pla d'estudis del màster.

A continuació es descriuen les activitats d'ensenyament/aprenentatge previstes en el màster proposat:

 • Ensenyaments teòrics: exposició de la teoria per part del professorat i l’alumnat   pren apunts, o bé amb participació de l'alumnat (implica l'ús de tècniques com ara: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).
 • Ensenyaments pràctics : classes on l'alumnat ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou exercicis i implica l'ús de tècniques com: resolució de casos, disseny d’experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).
 • Seminaris: es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumnat amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com ara: taller de lectura, invitar experts, etc.).
 • Tutories: treball personalitzat amb un alumne o alumna o grup, en l'aula o en un espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent d’"ús obligatori" per l'alumnat per a seguir un programa d'aprenentatge. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) (implica l'ús de tècniques com ara: ensenyament per projectes, supervisió de grups d'investigació, tutoria especialitzada, etc.).
 • Avaluació: activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiantat.
 • Treball personal: preparació per part de l'estudiantat de forma individual o grupal de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc., per a exposar o entregar en les classes tant teòriques com pràctiques.
 • Treball de preparació dels exàmens: revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, etc.
MODALIDAD A DISTANCIA                                                                           

Aquest màster i els cursos d'especialització es cursa a distància. A l’alumnat se li proporciona tot el material del curs i haurà de completar els qüestionaris, treballs i exàmens que se’ls exigisca. El material s’enviarà directament al correu electrònic de la persona interessada.

Sols si hi ha un número mínim d’alumnes (per decidir) que elegixquen la  modalitat presencial, i segons el criteri del professorat de l’assignatura, el master s’impartirà també amb classes presencials en aules l’UJI i els hospitals. L'avaluació es realitzarà basant-se en els qüestionaris i treballs, tal com s'ha indicat anteriorment. 

 

 

PROGRAMA                                                                                     
 1. Instrumentació del laboratori clínic
  • Instrumentació bàsica del laboratori clínic: espectrofotometria, fluorimetria, electroquímica, nefelometria, turbidimetria, osmometria, espectrofotometria d'absorció atòmica, fotometria de flama, immunoquímica i immunoassajos.
  • Electroforesi capil·lar (CE): introducció. Separació. Aspectes operacionals i instrumentals. Modes de separació. Aplicacions. CE vs.HPLC.
  • Cromatografia líquida (HPLC): fonaments de la cromatografia. Paràmetres de validació d'un mètode cromatogràfic. Possible i impossible en cromatografia: el diagrama d'Ishikawa. Errors en el procés cromatogràfic. Estratègies per a millorar l'anàlisi cromatogràfica. Tests per a bombes; injectors; columnes i detectors. Ús dels patrons interns.
  • Cromatografia de gasos (GC): instrumentació. Gas portador i regulació del flux. Introducció de la mostra en la cambra d'injecció. El forn del GC. Columnes. Fases estacionàries. Detectors en GC i obtenció de dades estructurals. Aplicacions de la GC.
  • Electroforesi en gel de SDS-PAGE: concepte. Tipus de gel. Ús del SDS en el gel. Electroforesi en gel de poliacrilamida. Electroforesi en gels d'agarosa. Isoelectroenfocament. Instrumentació. Desenvolupament de l'electroforesi. Detecció. Presentació dinàmica de l'electroforesi en gel. Aplicacions.
  • Espectroscòpia de masses (MS): principis bàsics de l'espectroscòpia de masses. Disseny del sector magnètic. EB vs. BE per a l'anàlisi geomètric dels analitzadors de masses. Analitzadors del temps de vol (TOF). Analitzadors d'ions per ressonància del ciclotrò (ICRMS). Resolució dels MS. Introducció de la mostra. Tècniques d’ionització en el buit. MALDI. Ionització a pressió atmosfèrica (API). Espectroscòpia de masses en tàndem (MS/MS). Detecció dels ions. Aplicacions de la MS.
  • Proteòmica: introducció a la proteòmica. Proteòmica amb HPLC-MS i 2DE.

 

 1. Bioestadística
  • Conceptes bàsics d'estadística.
  • Estadísticadescriptiva.
  • Anàlisi de la variància.
  • Contrastos no paramètrics.
  • Taules de contingència.
  • Regressió i correlació simple.
  • Estadística del mostreig.
  • Metaanàlisi. Mètodes estadístics d'integració d'estudis.

 

 1. Bioquímica clínica
  • Avaluació de la funció renal
  • Avaluació de la funció i malaltia hepàtica
  • Metabolisme dels hidrats de carboni: diabetis mellitus
  • Lípids i dislipoproteïnèmia
  • Estudi de la funció muscular i miocàrdica
  • Líquids orgànics: LCR, ascític, pleural, sinovial i seminal
  • Toxicologia i monitoratge de fàrmacs

 

 1. Hormones i autoimmunitat
  • Hormones: proteïnes i derivats. Funció òssia. Metabolisme del ferro. Sistema endrocrí, exocrí i tracte digestiu. Marcadors tumorals. Cribratge neonatal.
  • Autoimmunitat: introducció. Paràmetres relacionats. Tècniques per a la seua determinació. Interpretació de resultats. Al·lèrgies

 

 1. Biopatologia molecular
  • Introducció històrica a la biologia molecular: nocions bàsiques de biologia molecular.
  • Tècniques de biologia molecular: PCR convencional i les seues variants; PCR en temps real: expressió gènica, càrrega vírica, SNP; electroforesi capil·lar: seqüenciació, determinació de monoclonalitat, inestabilitat de microsatèl·lits (MSI), i anàlisi d'heteroduplex; tècniques de cribratge de mutacions: SSCP, DGGE, CSGE, i dHPLC; Southern, Northern, i Western; FISH (hibridació in situ per fluorescència); microarrays; immunohistoquímica. tissue-arrays.
  • Microbiologia molecular: introducció al diagnòstic molecular microbiològic: virus, fongs, bacteris, i paràsits; detecció, genotipatge, i quantificació viral: HIV, HCV, HBV, EBV, CMV, HPV, etc; Monitoratge de tractaments; genotipatge de resistències; diagnòstic molecular en sèpsia.
  • Patologia i oncologia moleculars: patologia molecular. Oncologia molecular; base molecular del càncer. Virus i càncer; marcadors moleculars en oncologia; farmacogenòmica; teràpia dirigida a dianes moleculars en càncer; diagnòstic molecular en oncohematologia: leucèmies i limfomes; diagnòstic molecular en càncer hereditari; diagnòstic molecular de malalties hereditàries.

 

 1. Microbiologia
  • Tècniques diagnòstiques microbiològiques: microscòpia i tincions, cultius, detecció d'antígens, components i metabòlits microbians, serologia infecciosa.
  • Introducció a la microbiologia clínica: microorganismes productors de malalties infeccioses, microflora normal humana, mecanismes de patogenicitat microbiana, mecanismes de defensa de l'hoste.
  • Conceptes relacionats amb la microbiologia clínica: mostreig, esterilització i desinfecció, bioseguretat, epidemiologia bàsica, alteracions bioquímiques sanguínies i reaccions immunoinflamatòries derivades.
  • Tècniques diagnòstiques microbiològiques: microscòpia i tincions, cultius, detecció d'antígens, components i metabòlits microbians, serologia infecciosa.
  • Teràpia antibiòtica: classes d'antibiòtics i quimioteràpics, antibiogrames, farmacologia.
  • Diagnòstic microbiològic de les grans síndromes infeccioses: febre d'origen desconegut, septicèmia i xoc sèptic, infeccions cardiovasculars, infeccions del DNC, infeccions de l'aparell digestiu, infeccions genitourinàries, obstetrícies i perinatals. ETS, infeccions de la pell i teixits blans, infeccions osteoarticulars, infeccions del tracte respiratori superior i ORL, infeccions del tracte respiratori inferior, infeccions oculars.
 2. Citogenètica
  • Conceptes bàsics de citogenètica clínica
  • Anomalies cromosòmiques numèriques
  • Anomalies cromosòmiques estructurals
  • Classificació i incidència de les anomalies cromosòmiques
  • Anomalies en autosomes i en cromosomes sexuals
  • Tècniques de citogenètica humana
  • Aplicació de les tècniques de citogenètica per a la caracterització d'anomalies cromosòmiques.
  • Diagnòstic prenatal.
  • Consell genètic.

 

 1. Hematologia
  • Hematopoiesi: semiologia de la sang perifèrica
  • Sèrie roja: anèmies i eritrocitosi
  • Sèrie blanca: leucopènia i leucocitosi
  • Insuficiències medul·lars i síndromes meliodisplàstiques
  • Hemostàsia: fisiologia
  • Alteracions de les plaquetes
  • Alteracions congènites i adquirides de la coagulació
  • Trombosi
  • Hemoteràpia: fonaments de la transfusió sanguínia
  • Hemodonació

 

 1. Oncohematologia i immunitat cel·lular
  • Aplicacions del laboratori d'hematologia en la clínica hematooncològica:
   • Organització d'un laboratori d'hematologia per al suport de la patologia hematooncològica.
   • Mètodes d'estudi de la sang perifèrica i la medul·la òssia.
   • Mètodes d'estudis de ganglis i melsa.
   • Citometria de flux, citogenètica, biologia molecular i altres tècniques aplicades al diagnòstic hematològic.
   • Utilitat del laboratori hematològic en oncohematologia: leucèmies agudes i síndrome meliodisplàstica. Limfomes. Síndromes limfoproliferatius crònics amb expressió perifèrica. Síndromes mielopoliferatives cròniques. Gammapaties monoclonals.
   • Laboratori d'hematologia com a suport per a una unitat de trasplantament de precursors hematopoiètics.
  • Immunitat cel·lular i laboratori d'hematologia:
   • Origen i característiques morfològiques de les cèl·lules sanguínies
   • Limfocitopoesi   B.
   • Limfocitopoesi  T.
   • Granulocitopoesi i monocitopoesi.
   • Immunitat cel·lular i sistema del complement.
   • Mètodes immunològics d'estudi leucocitari.
   • Citometria de flux i anticossos monoclonals.
   • Immunodeficiències primàries des del laboratori.
   • Mètodes diagnòstics en immunohematologia.
   • Mètodes diagnòstics de les citopènies immunes: laboratori d'immunologia leucoplaquetària.
   • Sistema major d’histocompatibilitat.
   • Implicacions del sistema HLA en el camp del trasplantament.
   • Immunoteràpia com a base terapèutica en hematologia.

 

 1. Gestió del laboratori clínic
  • Laboratori clínic: generalitats.
  • Procés analític: gestió per a processos.
  • Direcció i organització.
  • Sistemes de qualitat.
  • Gestió econòmica.
  • Indicadors de gestió: quadre de comandaments.
  • Marc legislatiu.
  • Recursos humans.
  • Instal·lacions.
  • Recursos materials.
  • Seguretat.

 

 1. Química clínica
  • Analítica: equilibris àcid-base, complexos, precipitació i redox. Aplicacions.
  • Inorgànica: hidrogen, halògens, oxigen, nitrogen, metalls, compostos de coordinació.
  • Orgànica: estereoquímica; alcans, alquens i alquins; alcohols, epòxids; compostos aromàtics; compostos carbonílics i àcids carboxílics; altres compostos nitrogenats; compostos bifuncionals.

 

 1. Treball de Final de Màster

L’alumnat del màster (no l’alumnat dels cursos d'especialització), segons normativa de l’UJI, per a superar aquest màster han d'elaborar un treball de final de màster (TFM) i presentar-lo, preferentment entre els mesos d'abril i maig, i en tot cas abans del 30 de setembre.

El TFM estarà basat en algun dels temes de les diferents assignatures del màster. Per a facilitar la selecció del tema, cada professor proposarà algun dels temes de les diferents assignatures del màster. Així, per a l'elaboració del TFM, es pot seleccionar un tema dels que es presenten a continuació, proposats pel professorat, però en el cas que estiguen interessats en un altre tema, també poden parlar amb el professorat responsable per a proposar-li’l.

És preferible que entre l’alumnat comenten que temes els interessen perquè cada un seleccione un tema diferent, ja que més de dos alumnes no poden triar un tema d'una mateixa assignatura per a no sobrecarregar el treball del professorat.


 

PROFESORAT INTERN                                  

Josep Esteve Romero

Lluís Álvarez Rodríguez

Samuel Carda Broch

Maria Elisa Capella Peiró

Llorenç Monferrer Pons

Maria Rambla Alegre

 

PROFESORAT UV                                    

Maria José Ruíz Angel 

Juan Péris Vicente 

 

HOSPITAL GENERAL                                   

Teresa Palau Canós

Teresa Martínez Gaspar

María Jesús Sanchis Piñana

Maria Ángeles Delas González

 

HOSPITAL LA PLANA                                  

Silvia Bernat Pablo

Juan Moragues Torres

Silvia Pesudo Calatayud

Laura López Diago

María Cortell Ortolá

Miguel Pinar Barba

 

HOSPITAL PROVINCIAL                                 

Susana Beltrán Agost

Ángeles Escolá Rivas

Enrique Ochoa Aranda

 

HOSPITAL DE VINARóS

Aurelio García García

INFORMACIÓ SOBRE LA MATRÍCULA                                         

IMPORT DEL MÁSTER COMPLET

       1.750 euros (300 euros de reserva de plaça + 1.450 euros resta de matrícula)

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

 • 1 Fotocòpia del títol
 • 1 còpia de l'expedient acadèmic
 • Curriculum Vitae
 • 1 fotografia
 • 1 fotocòpia del DNI (alumnes estrangers, NIE o passaport).
 • Justificant de l'ingrés de 300 € com a reserva de plaça
 • Número de compte per a fer efectiva la domiciliació bancària
MODALIDADES DE PAGAMENT                                                               

Els alumnes que desitgen matricular-se en aquest màster han d'efectuar en el moment de la matrícula, un ingrés de 300 € a compte, en concepte de reserva de plaça i omplir el "Formulari d'Inscripció".
                          Núm. de compte: ES64- 2100-4236-14-2200003795 (Entitat: La Caixa)

Resta del pagament de la matrícula

1.  Ingrés/transferència bancària: Núm. de compte: ES64-2100-4236-14-2200003795 (Entitat: La Caixa)

2. Domiciliació bancària: junt amb la documentació que cal aportar a l'hora de realitzar la matrícula s'haurà d'entregar un número de compte per a poder fer efectiva la domiciliació bancària, que es realitzarà a l'inici del curs.

3. Hi ha fonts de finançament personalitzades

 

TUTORÍA PERSONALITZADA                                                                                

Si voleu concertar una tutoria personalitzada amb el director del màster, envieu un correu directament a josep.esteve@uji.es, o be indirectament a formacion@fue.uji.es, per fer la gestió oportuna.

Los másteres universitarios tienen una carga lectiva de 60 a 120 créditos europeos (1 o 2 cursos académicos) y tienen que disponer de una acreditación oficial por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional. El máster universitario es reconocido en toda la Unión Europea sin necesidad de realizar ningún trámite de reconocimiento y, por ello, garantiza la movilidad entre países.

El máster propio acredita un ciclo universitario de formación de postgrado no doctoral, y reconoce un nivel calificado de formación superior a la de grado. El máster propio de la Universidad comprende, como mínimo, 60 créditos.

En la Fundación Universitat Jaume I-Empresa
Área de Formación
Edificio Escuela de Doctorado y Consejo Social.
Campus del Riu Sec. Universitat Jaume I.
12071 Castelló de la Plana
Teléfono: (+34) 964 387 209/222. formacion@fue.uji.es

La preinscripción y matrícula se realizan durante los meses de junio y julio (el primer plazo) y septiembre y octubre (el segundo plazo). La preinscripción se puede realizar online a través de dicho apartado en la página web de cada curso. Para formalizar la matrícula se deberá enviar la documentación que requiera cada curso, así como realizar el pago del mismo.

Además de la solicitud de admisión se deberá presentar: 1 fotocopia del título; expediente académico; curriculum vitae; 1 fotografía; 1 fotocopia del DNI (alumnado extranjero, NIE o pasaporte); justificante del ingreso de 300 € como reserva de plaza. La documentación se puede entregar presencialmente a las oficinas de la FUE-UJI o enviar por correo electrónico a formacion@fue.uji.es.

En caso de titulación no homologada, la decisión de acceso recae sobre la dirección del máster.

Todos los másteres que sean de modalidad presencial se cursan en el Edificio de la Escuela de Doctorado y Consejo Social, dentro del recinto de la Universitat Jaume I, en el campus del Riu Sec.

El pago debe realizarse de manera íntegra antes del inicio del curso. Al realizar la preinscripción se abonará una cantidad fija como reserva de plaza y el resto del importe se abonará íntegro antes de comenzar el curso.

Sí, es obligatoria la asistencia a las clases, de la que habrá un seguimiento de entrada. El porcentaje de faltas permitido es el 20 % de las horas presenciales que se imparten en el curso.

Depende de la dirección del máster. Generalmente el estudiantado de las titulaciones de grado que tengan pendiente menos de 30 créditos ECTS (incluyendo el trabajo de final de grado) podrán cursarlo. Pero este estudiantado no podrá optar a ningún certificado ni a la expedición del título propio hasta que no se obtenga la titulación correspondiente.

Podrán acceder al máster los profesionales del sector que, sin poseer el título universitario, acrediten suficiente experiencia profesional (al menos tres años) como directivos o empleados en empresas o instituciones vinculadas al ámbito de estudio.

Sí, es una asignatura más del máster con la que concluye el mismo, y su carácter es obligatorio.

Sí, siempre que aparezca en el plan de estudios del curso o máster. Las prácticas suelen ser un complemento formativo adicional a la programación académica, por lo que no es necesario que todas las personas matriculadas las lleven a cabo.

Los créditos de las asignaturas se corresponden con créditos ECTS (European Credits Transfer System). Es una forma de medir la duración de los estudios universitarios y cuya equivalencia es 1 crédito=25 horas de dedicación.

Dependiendo de cada máster se ofrecerá la posibilidad de recuperar la asignatura, en caso de suspenso en la primera oportunidad. Al inicio de cada máster se concretarán cuáles son las pruebas de evaluación durante el curso académico. Es necesario aprobar todas las asignaturas del máster para obtener el título del mismo.

Es una plataforma electrónica donde se añade todo el material necesario para cursar el máster, a la que se tiene acceso durante todo el curso académico mediante un nombre de usuario que se le proporciona a cada participante.

Los títulos propios lo expide la rectora de la Universitat Jaume I en modelos normalizados.

Las tasas de emisión de título o certificado que acredite la realización del curso por parte de la Universitat Jaume I no están incluidas en el importe de la matrícula.

BONIFICADO POR LA FUNDAE

La formación de la FUE-UJI puede ser bonificable a través de la FUNDAE para la formación en el empleo (FTFE).

Para poder acceder a las ayudas para formación se deben cumplir esencialmente los siguientes requisitos:

 1. La persona participante debe ser un trabajador por cuenta ajena, (no autónomos ni administraciones públicas).
   
 2. La formación debe ser pagada por la empresa.
   
 3. La empresa debe tener ubicación en el territorio español.

Toda empresa dispone cada año de un crédito para gastar en formación. Para calcular dicho crédito hay que considerar dos factores:

 1. Plantilla media del año anterior.
   
 2. Importe (total) de las bases de cotización por contingencias profesionales pagadas por la empresa en el año anterior.

A partir de ahí, y en función del número de personal en plantilla, se aplicará un porcentaje de bonificación.

El coste máximo bonificable de cada curso dependerá del número de personas participantes, la modalidad y duración del curso.

Si tienen pensado realizar algún curso de los que ofrecemos en el catálogo de la FUE-UJI y quieren bonificarse, pueden ponerse en contacto con formacion@fue.uji.es  o al teléfono 964 387 212 y estaremos encantados de asesorarles

Si decides hacer un Curso de Postgrado con nosotros dispondrás de tu carné de estudiante de la Universitat Jaume I y de todos los beneficios que esto supone.

UN CAMPUS ÚNICO. La UJI ofrece toda su formación reglada en un único campus, moderno y atractivo, que permite unas relaciones humanas más próximas. El campus cuenta con unas modernas instalaciones que concentran actividades académicas e investigadoras, culturales y sociales que enriquecen la vida universitaria. http://www.campus.uji.es.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y EMPLEO. La Oficina de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas (OIPEP) lleva a cabo otras acciones como la orientación y formación para el empleo, realización de ferias y jornadas de empleo, intermediación laboral, Observatorio Ocupacional, prácticas internacionales, etc. preocupat@uji.es  

La FUE-UJI gestiona el programa de prácticas extracurriculares voluntarias para estudiantado de postgrado, asimismo también se ocupa de las becas para titulados y tituladas universitarios en empresas. Dispone de una bolsa de empleo de titulados y tituladas de postgrados propios.

BIBLIOTECA. El alumnado matriculado en los másteres y cursos de especialización de la UJI tiene acceso a los más de 500.000 ejemplares de la Biblioteca, así como a las 54.000 revistas electrónicas y los 5.500 DVD disponibles. El Centro de Documentación – Biblioteca es un centro de recursos de información que se ubica en un único edificio y cuenta con diferentes espacios y equipos adaptados a distintas modalidades de estudio e investigación (2.100 espacios de lectura y más de 90 salas de trabajo en grupo), con un amplio horario durante todo el año. 

biblioteca@uji.es – https://www.uji.es/serveis/cd/

CURSOS DE IDIOMAS. La UJI dispone del Centro de Autoaprendizaje de Lenguas (CAL) donde pueden estudiarse lenguas extranjeras y donde se realizan cursos presenciales de distintos idiomas, entre ellos cursos intensivos de español para extranjeros y catalán. También se organizan grupos de conversación de las diferentes lenguas para perfeccionar la expresión oral.

SERVICIO DE DEPORTES. El Servicio de Deportes es la unidad encargada de procurar a la comunidad universitaria un bienestar añadido por medio de la formación y mejora de la condición física. El fomento de la actividad física y deportiva favorece el desarrollo de bienes y valores relacionados con la salud, los hábitos higiénicos, la competitividad y la mejora de la calidad de vida, como complemento necesario a la actividad académica normal. se@uji.es – www.uji.es/serveis/se/

NUEVAS TECNOLOGÍAS. La UJI impulsa la innovación en todos sus ámbitos y es pionera en la utilización de las nuevas tecnologías dirigidas al estudiantado: 100 % de aulas multimedia, acceso wifi gratis a Internet en el campus, numerosas aulas de informática de acceso libre, préstamo de ordenadores portátiles y cámara de video, etcétera.

AULAS MULTIMEDIA. Las aulas del campus de la UJI disponen de las más modernas tecnologías para la docencia de los cursos de postgrado. El profesorado dispone de equipamiento audiovisual y multimedia integrado en la mesa del aula que facilita considerablemente el proceso de enseñanza-aprendizaje.

FUE-UJI Trustees
companies and entities

Contact with us
we help you find what you need

Carmen
Carmen Guía

Phone: 964 38 72 16
formacion@fue.uji.es

Silvia
Silvia Membrilla

Phone: 964 38 72 09
WhatsApp: 648126119
formacion@fue.uji.es

Andrea
Andrea Navarro

Phone: 964 38 72 12
WhatsApp: 648126119
formacion@fue.uji.es

Reyes
Reyes Riera

Phone: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Siguenos

Instagram Facebook twitter linkedin youtube

Other foundation Websites

elfue.com
EuroFUE-UJI
InnovaUJI