Logo edifici FUE-UJI
Logo FUE-UJI
Area de Pràctiques FUE-UJI
Icono Zona per a empreses

Zona per a empreses
Pràctiques extracurriculars FUE-UJI

A través del Programa de Pràctiques l’empresa s’acosta a la Universitat i contribueix de manera directa a la formació pràctica d’aquests professionals del futur i obté l’actualització de metodologies i procediments a través del mateix estudiantat.

Perquè una empresa puga formar part del Programa de Pràctiques i oferir una pràctica, en primer lloc ha de subscriure un Conveni de Cooperació Educativa (Conveni de Pràctiques) amb la Universitat Jaume I i amb la FUE-UJI, o bé ja haver-lo establit amb anterioritat

Una vegada emplenada la sol·licitud, el personal tècnic de la FUE-UJI realitzarà una preselecció de les candidatures que millor s’adeqüen al perfil sol·licitat, i trametrà aquesta informació telemàticament.

Les empreses assignen una quantitat econòmica en concepte de borsa d’ajuda a l’estudi. L’import mínim és de 250 € / mes. L´empresa finançarà el cost de la pràctica i s´encarregarà de fer el pagament de l´ajut a l´estudi directament a l´estudiant, aplicant-hi els impostos que corresponen segons la legislació vigent (IRPF, Seguretat Social).

Els estudiants que estiguin realitzant pràctiques lliures formatives remunerades, s´inclouran al sistema de Seguretat Social (R.D. 1493/2011); tots els moviments sobre això (altes, baixes, comunicats mèdics, etc.) els realitzarà l´EMPRESA.

Una vegada elegit el candidat o candidata, se signarà un annex al conveni que recollirà tota la informació necessària sobre l’estada en pràctiques: dades de l’empresa, de l’alumnat, duració, inici i fi de l’estada, funcions a exercir, borsa d’ajuda oferida, competències i objectius que es volen aconseguir...

L’empresa nomenarà un tutor o tutora que establirà el programa de pràctiques de comú acord amb el tutor o tutora acadèmic, acollirà l’estudiantat i organitzarà l’activitat a desenvolupar conformement al que s’estableix en el programa de pràctiques, i supervisarà les seues activitats, orientarà i controlarà el desenvolupament de la pràctica, amb una relació basada en el respecte mutu i el compromís amb l’aprenentatge.

La FUE-UJI enviarà un informe final de valoració al tutor o tutora de l’empresa, que haurà d’emplenar i remetre a la FUE-UJI. D’altra banda, en acabar la pràctica, l’empresa expedirà un certificat a l’estudiantat amb menció expressa de l’especialitat a la qual ha estat orientada la seua formació, la seua duració i, en el seu cas, rendiment

Pot oferir una Pràctica Externa Extracurricular des d’ací. .

Patrons FUE-UJI
empreses i entitats