Logo edifici FUE-UJI
Logo FUE-UJI
Area de Pràctiques FUE-UJI
Icono Zona per a empreses

Zona per a empreses
Pràctiques extracurriculars FUE-UJI

A través del Programa de Pràctiques l’empresa s’acosta a la Universitat i contribueix de manera directa a la formació pràctica d’aquests professionals del futur i obté l’actualització de metodologies i procediments a través del mateix estudiantat.

Perquè una empresa puga formar part del Programa de Pràctiques i oferir una pràctica, en primer lloc ha de subscriure un Conveni de Cooperació Educativa (Conveni de Pràctiques) amb la Universitat Jaume I i amb la FUE-UJI, o bé ja haver-lo establit amb anterioritat

Una vegada emplenada la sol·licitud, el personal tècnic de la FUE-UJI realitzarà una preselecció de les candidatures que millor s’adeqüen al perfil sol·licitat, i trametrà aquesta informació telemàticament.

Les empreses assignen una quantitat econòmica en concepte de borsa d’ajuda a l’estudi. L’import mínim és de 200 € / mes. L’alumnat tindrà la condició de becari o becària de la Fundació Universitat Jaume I-Empresa i a través d’aquesta rebrà l’ajuda. Les empreses realitzaran l’aportació corresponent a la Fundació Universitat Jaume I-Empresa .

La FUE-UJI realitzarà les gestions necessàries amb la Seguretat Social tal com s’estableix en el Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre. A aquest efecte, la incorporació al Règim de la Seguretat Social de les persones beneficiàries de la borsa d’ajuda, amb la consegüent alta, així com la baixa en aquest Règim, es produiran a partir de la data de l’inici i fins al cessament de l’estada en l’entitat.

Una vegada elegit el candidat o candidata, se signarà un annex al conveni que recollirà tota la informació necessària sobre l’estada en pràctiques: dades de l’empresa, de l’alumnat, duració, inici i fi de l’estada, funcions a exercir, borsa d’ajuda oferida, competències i objectius que es volen aconseguir...

L’empresa nomenarà un tutor o tutora que establirà el programa de pràctiques de comú acord amb el tutor o tutora acadèmic, acollirà l’estudiantat i organitzarà l’activitat a desenvolupar conformement al que s’estableix en el programa de pràctiques, i supervisarà les seues activitats, orientarà i controlarà el desenvolupament de la pràctica, amb una relació basada en el respecte mutu i el compromís amb l’aprenentatge.

La FUE-UJI enviarà un informe final de valoració al tutor o tutora de l’empresa, que haurà d’emplenar i remetre a la FUE-UJI. D’altra banda, en acabar la pràctica, l’empresa expedirà un certificat a l’estudiantat amb menció expressa de l’especialitat a la qual ha estat orientada la seua formació, la seua duració i, en el seu cas, rendiment

Pot oferir una Pràctica Externa Extracurricular des d’ací. .

Patrons FUE-UJI
empreses i entitats

Posa't en contacte amb nosaltres
t’ajudem a trobar allò que necessites

Monica
Mónica García

Telèfon: 964 38 72 27
practicas@fue.uji.es

Siguenos

Instagram Facebook twitter linkedin youtube

Altres webs de la FUE-UJI

elfue.com
EuroFUE-UJI
InnovaUJI