Logo edifici FUE-UJI
Logo FUE-UJI
Area de Formació FUE-UJI
Icono Preguntes més freqüents sobre els màsters UJI

Preguntes més freqüents sobre els màsters UJI
Formació FUE-UJI

Els màsters universitaris tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació i Formació Professional. El màster universitari està reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau. El màster propi de la Universitat comprén, com a mínim, 60 crèdits.

En la Fundació Universitat Jaume I-Empresa
Àrea de Formació
Edifici Escola de Doctorat i Consell Social.
Campus del Riu Sec. Universitat Jaume I.
12071 Castelló de la Plana
Telèfon: (+34) 964 387 209/222. formacion@fue.uji.es

La preinscripció i matrícula es realitzen durant els mesos de juny i juliol (el primer termini) i setembre i octubre (el segon termini). La preinscripció es pot realitzar en línia a través d’aquest apartat en la pàgina web de cada curs. Per a formalitzar la matrícula s’haurà d’enviar la documentació que requerisca cada curs, així com realitzar el pagament d’aquest.

A més de la sol·licitud d’admissió s’haurà de presentar: 1 fotocòpia del títol; expedient acadèmic; curriculum vitae; 1 fotografia; 1 fotocòpia del DNI (alumnat estranger, NIE o passaport); justificant de l’ingrés de 300 € com a reserva de plaça. La documentació es pot entregar presencialment a les oficines de la FUE-UJI o enviar per correu electrònic a formacion@fue.uji.es.

En cas de titulació no homologada, la decisió d’accés recau sobre la direcció del màster.

Tots els màsters que siguen de modalitat presencial es cursen en l’Edifici de l’Escola de Doctorat i Consell Social, dins del recinte de la Universitat Jaume I, en el campus del Riu Sec.

El pagament ha de realitzar-se de manera íntegra abans de l’inici del curs. En realitzar la preinscripció s’abonarà una quantitat fixa com a reserva de plaça i la resta de l’import s’abonarà íntegre abans de començar el curs.

Sí, és obligatòria l’assistència a les classes, de la qual hi haurà un seguiment d’entrada. El percentatge de faltes permés és el 20 % de les hores presencials que s’imparteixen en el curs.

Depén de la direcció del màster. Generalment l’estudiantat de les titulacions de grau que tinguen pendent menys de 30 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de final de grau) poden cursar-lo. Però aquest estudiantat no podrà optar a cap certificat ni a l’expedició del títol propi fins que no s’obtinga la titulació corresponent.

Podran accedir al màster els professionals del sector que, sense posseir el títol universitari, acrediten suficient experiència professional (almenys tres anys) com a directius o empleats en empreses o institucions vinculades a l’àmbit d’estudi.

Sí, és una assignatura més del màster amb la qual conclou aquest, i el seu caràcter és obligatori.

Sí, sempre que aparega en el pla d’estudis del curs o màster. Les pràctiques solen ser un complement formatiu addicional a la programació acadèmica, per la qual cosa no és necessari que totes les persones matriculades les duguen a terme.

Els crèdits de les assignatures es corresponen amb crèdits ECTS (European Credits Transfer System). És una manera de mesurar la duració dels estudis universitaris i la seua equivalènciaés 1 crèdit=25 hores de dedicació.

Depenent de cada màster s’oferirà la possibilitat de recuperar l’assignatura en cas de suspens en la primera oportunitat. A l’inici de cada màster es concretaran quines són les proves d’avaluació durant el curs acadèmic. És necessari aprovar totes les assignatures del màster per a obtindre el títol d’aquest.

És una plataforma electrònica on s’afig tot el material necessari per a cursar el màster, a la qual es té accés durant tot el curs acadèmic mitjançant un nom d’usuari que es proporciona a cada participant.

Els títols propis els expedeix la rectora de la Universitat Jaume I en models normalitzats.

Les taxes d’emissió de títol o certificat que acredite la realització del curs per part de la Universitat Jaume I no estan incloses en l’import de la matrícula.

Patrons FUE-UJI
empreses i entitats

Posa't en contacte amb nosaltres
t’ajudem a trobar allò que necessites

Silvia
Silvia Membrilla

Telèfon: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

Andrea
Andrea Navarro

Telèfon: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

Reyes
Reyes Riera

Telèfon: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Siguenos

Instagram Facebook twitter linkedin youtube

Altres webs de la FUE-UJI

elfue.com
EuroFUE-UJI
InnovaUJI