Logo edifici FUE-UJI
Logo FUE-UJI

Diploma d'Expert/a en Competencia Digital Docent
Cursos superiors

Cursos de Formació FUE-UJI
 
 

Modalitat
Presencial

Del 13/10/2023
al 15/05/2024

22 Crèdits

Informació de
Matrícula

900€

PRESENTACIÓ                                                                            

Els i les docents i professionals de l’educació –independentment del nivell educatiu i del context on exerceixen la seua professió– requereixen disposar de certes habilitats digitals tant per a realitzar tasques quotidianes lligades a la seua faena com per a poder acompanyar de manera escaient l’estudiantat del segle XXI.

Un curs d’experts i expertes d’aquestes característiques pretén proporcionar als educadors i educadores i als i a les docents eines, recursos i estratègies per a integrar les tecnologies digitals en la seua pràctica professional tant dins de l’aula, aprenent a realitzar recursos en diferents formats i eines, com fora, amb el treball d’aprenentatges relacionats amb la gestió, la inclusió i l’avaluació, entre d’altres.

Per fer-ho, tindrem en compte com a referent la proposta elaborada per Redecker (2020) amb el marc DigCompEdu, fet que es reflecteix en la proposta d’assignatures que tracten temes com ara la creació de recursos educatius virtuals, l’avaluació amb eines digitals, la realitat augmentada i virtual, la ludificació i la robòtica, entre d’altres.

Tot això, a més, s’aborda des d’una perspectiva constructivista on l’estudiantat del curs serà protagonista d’un procés d’ensenyament-aprenentatge (E-A) actiu amb l’acompanyament dels diversos professionals i experts i expertes que conformen el seu professorat.

Finalment, cal destacar que un curs d’aquesta naturalesa pot ser d’utilitat per a professionals novells i consolidats atès que s’hi poden desenvolupar coneixements, habilitats i actituds per mantenir-se al dia pel que fa a les tendències tecnològiques i a la seua integració als processos d’E-A.

 A QUI ES DIRIGEIX                                                                           

El curs es dirigeix a:

 • Poden matricular-se totes aquelles persones que disposen d’un títol universitari (grau o llicenciatura), relacionat amb l’Educació (Educació Infantil, Educació Primària, Pedagogia, Psicopedagogia i Educació Social) o que compten amb el màster de Professor/a d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes.
 • Estudiantat de les titulacions de grau que tinga pendent superar menys de trenta crèdits ECTS (incloent-hi el Treball de Final de Grau). Nota: aquest alumnat no pot optar a cap certificat ni a l’expedició del títol propi fins que no obtinga la titulació corresponent.
 • Professionals del sector que, sense posseir títol universitari, acrediten prou experiència professional (almenys tres anys) en l’àmbit d’estudi.
DADES GENERALS                                                  

Duració: 22 crèdits ECTS 
Dates: de octubre 2023 a mayo 20204
Lloc: FUE-UJI. Edifici Consell Social. Campus Riu Sec. 12071 Castelló (ver mapa)
Modalitat: presencial 
Títol / Diploma: Títol d'expert per la Universitat Jaume I
Telèfon de contacte: 964 387 209 (FUE) 

 

OBJETIUS                                                                                      
 
El curs compta amb diversos objectius didàctics, que són:

 

 • Desenvolupar la competència digital docent.
 • Adquirir estratègies que faciliten la comunicació, la col·laboració i la pràctica reflexiva mitjançant eines digitals.
 • Desenvolupar capacitats de selecció, creació i administració de recursos digitals.
 • Treballar estratègies d’aprenentatge des de la perspectiva de la pedagogia digital.
 • Desenvolupar capacitats per a l’avaluació i la retroalimentació de l’alumnat amb l’ús de tecnologies digitals.
 • Treballar recursos i estratègies d’ensenyament-aprenentatge per al desenvolupament de la competència digital de l’alumnat.
 • Desenvolupar estratègies d’acompanyament a l’alumnat amb l’ús de tecnologies digitals.
METODOLOGIA                                                                             

Per assolir les competències s’han previst les activitats d’ensenyament-aprenentatge següents:

 • Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i alumnat que pren apunts o amb participació de l’alumnat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).
 • Ensenyament pràctic. Ensenyament/aprenentatge on l’alumnat ha d’aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, l’ús d’eines informàtiques, etc.) i pràctiques externes en contextos laborals.
 • Tutoria (individual o en grup). Sessions dedicades a guiar a l’alumnat i resoldre dubtes que es faran preferentment de manera virtual.
 • Avaluació. Realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat, i que habitualment es faran durant les sessions de classe

D'acord amb les activitats anteriors, per a la docència d'aquest títol es preveuen les diferents estratègies metodologies:

 • Lliçó magistral: Mètode expositiu consistent en la presentació d’un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l’exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecte d’estudi.
 • Resolució d'exercicis i problemes: situacions on l'alumne ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules o procediments per transformar la informació proposada inicialment. Se sol fer servir com a complement a la lliçó magistral.
 • Aprenentatge basat en problemes (ABP): Mètode d'ensenyament-aprenentatge el punt de partida del qual és un problema dissenyat pel professor que, l'estudiant ha de resoldre per desenvolupar determinades competències prèviament definides.
 • Estudi de casos: Anàlisi intensiva i completa d'un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-lo, interpretar-lo, resoldre'l, generar hipòtesis, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-lo i, de vegades, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.
 • Aprenentatge per projectes: Mètode d'ensenyament-aprenentatge en què els estudiants duen a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, el disseny i la realització d'una sèrie d'activitats i tot això a partir del desenvolupament i l'aplicació d'aprenentatges adquirits i de l'ús efectiu de recursos.
 • Aprenentatge cooperatiu: Enfocament interactiu d'organització del treball a l'aula on els alumnes són responsables del seu aprenentatge i del dels seus companys en una estratègia de corresponsabilitat per assolir metes i incentius grupals.
 • Aprenentatge a través de l'Aula Virtual: Situació d'ensenyament-aprenentatge en què es fa servir un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professor-alumne i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins del currículum.

 

AVALUACIÓ

Per superar totes les assignatures de la titulació caldrà realitzar exitosament en cadascuna d’aquestes:

 • Projecte (70%).
 • Presentació oral o poster (30%).

A més, cal remarcar que l'assistència a les classes té caràcter obligatori i es requerirà una presencialitat de al menys el 75% de les sessions.

 

PROGRAMA                                                                                     

1. Creació de recursos educatius i entorns virtuals
- Disseny d’activitats d’ensenyament-aprenentatge
- Els espais virtuals d’aprenenentatge: Moodle.
- Recursos educatius oberts

2. Inclusió digital
- Disseny Universal per a l’Aprenentatge.
- Disseny d’activitats inclusives.
- Eines i recursos per la inclusió digital.

3. Recursos TIC i Avaluació
- Rúbriques d’avaluació.
- Eines digitals per l’avaluació.
- Seguiment i retroalimentació de l’alumat amb eines digital

4. Comunicació, educació i xarxes
- Ús de xarxes socials en entorns educatius.
- Conceptes d’Identitat Digital i Entorn Personal d’Aprenentatge.
- Narrativa Transmèdia

5. Programació i robòtica
- Robots educatius.
- Llenguatges de programació en educació.
- Disseny d’activitats de programació i robòtica en educació.

6. Coordinació TIC:
- Les funcions de la coordinació TIC
- Pla de centre: recursos, materials i persones
- Organitzacions educatives digitalment competents (DigCompOrg)

7. Disseny d’activitats emergents:
- Marcs i models per al disseny d’actvitats d’ensenyament-aprenentatge
- El marc ACAD i el seu toolbox
- Pedagogies, recursos i espais, tasques i interacció social17:51

8. Flipped learning i gamificació:
- El model de flipped learning
- La gamificació a l’aula: motivació i participació
- Recursos i eines per a la gamificació

9. Software lliure en Educació - LliureX:
- La filosofia del software lliure
- Llicencies, copyright i drets digitals
- LliureX i altres eines

10. Tècniques i recursos digitals per a la comunicació
- La tecnologia educativa aplicada a l’aprenentatge de llengües
- Eines per al desenvolupament de la competència comunicativa
- Les TIC com a eines d’intervenció per al desenvolupament comunicatiu

11. Realitat augmentada i virtual
- Disseny d'activitats en realitat Aumentada i virtual.
- El concepte de realitat mixta. 
- Aplicacions en l’entorn educatiu o formatiu de la realitat aumentada i virtual

 

PROFESSORAT UJI                                  

Francesc Esteve Mon 

Mª Ángeles Llopis Nebot 

Verónica Moreno Campos 

Anna Sánchez Caballé 

Lucía Sánchez-Tarazaga Vicente 

 

PROFESSORAT EXTERN

Virginia Viñoles

Llicenciàda en Psicologia i Màster oficial en psicologia del treball, de les organitzacions i dels recursos humans. A més, actualment cursant el doctorat en Educació a la Universitat Jaume I. Aquestes tasques formatives les ha compaginat realitzant diverses tasques de caire professional relacionades amb el món de la investigació en tecnologia educativa. Un exemple d'això és l'actual tasca com a investigadora en el projecte europeu Competencies for Universities- using Technology in Education (CUTE). D'acord amb el seu perfil s'encarregarà de l'assignatura de Coordinació TIC.

Jesús Carpena Arias

És professor associat de l’àrea de Didàctica i Organització Escolar (departament d’Educació). És Diplomat en Educació en la especialitat Educació Física per la Universitat Jaume I. Ha cursat el Màster en Educació Inclusiva i actualment es troba cursat el Doctorat en Educació a l'UJI amb una tesi sobre la gamificació a l'aula. La seva trajectòria docent comença a l'any 2009. Ha estat treballant en diferents centres públics tant de Primària com a Secundària, i, a la Universitat inclou docència al grau de primària on imparteix la assignatura "Noves Tecnologies aplicades a la Educació" en la titulació de Mestre/a d’Educació Primària de la Universitat Jaume I. Ademés treballa des del 2017 al CEFIRE de Sagunt com a formador, impartint cursos i seminaris sobre Noves Tecnologies al centres educatius de la Comunitat Valenciana. D'acord amb el seu perfil s'encarregarà de l'assignatura Flipped learning i gamificació.

Julio Pacheco

És Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat Complutense de Madrid. És Professor d'Ensenyament Secundari (especialitat d'informàtica) des del 1999 i Professor Associat a la Universitat Jaume I des de l'any 1997. Ha impartit docència a diferents Instituts de la província de Castelló ia la Universitat Jaume I, primer i segon cicle; a les titulacions d'informàtica tècnica de gestió i de sistemes, enginyeria informàtica, llicenciatura de dret, llicenciatura d'humanitats, llicenciatura de traducció i interpretació, llicenciatures de mestre d'infantil i de musical. Ha estat coordinador de Projectes Final de Carrera de l'Enginyeria Informàtica des del 2002 fins al 2010. Ha participat com a investigador en diferents projectes de la Universitat Jaume I, finançats per Fundació Bancaixa, Ministreri d'Educació, Cultura i Esport, Ministeri de Ciència i Tecnologia, UJI i Generalitat Valenciana. Ha participat en diversos projectes de millora i innovació educativa, dirigint-ne algun. Actualment, coordina el "Projecte LliureX" de la Universitat Jaume I. D'acord amb el seu perfil s'encarregarà de l'assignatura Software lliure en Educació - LliureX.

María del Rocío Lara

Màster del professorat en educció secudària. Ha exercit de professora de noves tecnologies en diverses empreses al llarg de la seva carrera professional. Actualment es troba realizant la seva tasca professionals com a formadora de formadors i com a responsable de l'àrea educativa de l'empresa Ro-bòtica on organitza formacions, tallers, competicions de robòtica, entre d'altres. D'acord amb el seu perfil s'encarregarà de l'assignatura Programació i robòtica.

Maria Pardo Artero

Mestra d'educació infantil en exercici al CEIP Isidoro Andres Villarroya. Compta amb una trajectòria professional sòlida i fortament marcada per la seva innovació a l'aula emprant les TIC. És coneguda pel seu blog educatiu: "La clase de Miren" que ha guanyat diversos reconeixements i premis degut a la seva qualitat.  D'acord amb el seu perfil s'encarregarà de l'assignatura Realitat augmentada i virtual conjuntament amb Vanessa Marin.

Vanessa Marin Palomo

Mestra d'educació primària en exercici al CEIP Manel Garcia Grau. Compta amb una trajectòria professional sòlida i actualment ocupa el càrrec de Coordinadora TIC al seu centre. Aquest fet es veu reflectit en alguns guardons de tecnologia educativa a l'aula que ha rebut. D'acord amb el seu perfil s'encarregarà de l'assignatura Realitat augmentada i virtual conjuntament amb Maria Pardo Artero.

Gracia Valdeolivas Novella

És professora associada de l’àrea de Didàctica i Organització Escolar (departament d’Educació) i professora de cant a l'Escola de Música de Benicàssim i al Conservatori d'Onda. És Diplomada en Educació en la especialitat Musical per la Universitat Jaume i Graduada en Pedagogía del cant pel Conservatori  Superior de Música de València.  També és Màster en Investigació en Tecnologia Educativa per la Universitat de Murcia i Màster doble en Logopèdia escolar i en Rehabilitació de Patologies del Llenguatje i la Parla  a la Universitat de Vic. La seva trajectòria docent en la Universitat inclou docència en el grau de infantil i primària, on actualment imparteix la assignatura MI1855 "Tecnologies de l'Informació i la Comunicació en Educació" en la titulació de Mestre/a d’Educació Infantil i  l’assignatura  VJ1238 "Fonaments per al disseny de Videojocs didàctics" al Grau de Disseny i Desenvolupament de Videojocs. Una altra assignatura que imparteix és la assignatura SBP050 "Educació, Comunicació i Tecnologia" en el Màster de Noves Tendències i Processos d'Innovació en  Comunicació de la Universitat Jaume I. D'acord amb el seu perfil s'encarregarà de l'assignatura Disseny d'activitats emergents.

 

 

INFORMACIÓ SOBRE LA MATRÍCULA                                         

IMPORTE DEL CURS

    900 euros (300 euros de reserva de plaza + 600 euros resto de matrícula)

DOCUMENTACIÓ QUE HI HA QUE APORTAR

 • 1 Fotocòpia del títol
 • 1 fotocòpia del DNI (alumnes estrangers, NIE o passaport).
 • Justificant de l'ingrés de 300 € com a reserva de plaça
 • Nomene de compte per a fer efectiva la domiciliació bancària
MODALIDADES DE PAGAMENT                                                            

Els alumnes que desitgen matricular-se en aquest curs, han d'efectuar en el moment de la matrícula, un ingrés de 300 € a compte, en concepte de reserva de plaça i emplenar el "Formulari d'Inscripció".
Nº de compte: ÉS64- 2100-4236-14-2200003795 (Entitat: La Caixa)

Resta del pagament de la matrícula

1. Ingresse/Transferència Bancària: Nº de compte: ÉS64-2100-4236-14-2200003795 (Entitat: La Caixa)

2. Domiciliació bancària: Al costat de la documentació que cal aportar a l'hora de realitzar la matrícula s'haurà de lliurar un número de compte per a poder fer efectiu la domiciliació bancària, que es realitzarà a l'inici del Curs.

3. Existeixen fonts de finançament personalitzades

TUTORIA PERSONALITZADA                                                                                

Si vol concertar una tutoria personalitzada amb el director del Màster, pot fer-ho enviant un correu a formacion@fue.uji.es.

Los diplomas de especialización tienen una carga lectiva de entre 30 y 60 créditos ECTS, mientras que los títulos de experto o experta son de menor carga lectiva y comprenden entre 15 y 29 créditos ECTS.

En la Fundación Universitat Jaume I-Empresa
Área de Formación
Edificio Escuela de Doctorado y Consejo Social.
Campus del Riu Sec. Universitat Jaume I.
12071 Castellón de la Plana
Teléfono: (+34) 964 387 209/222. formacion@fue.uji.es

La preinscripción y matrícula se realizan durante los meses de junio y julio (el primer plazo) y septiembre y octubre (el segundo plazo). La preinscripción se puede realizar online a través de dicho apartado en la página web de cada curso. Para formalizar la matrícula se deberá enviar la documentación que requiera cada curso, así como realizar el pago del mismo.

Además de la solicitud de admisión se deberá presentar: 1 fotocopia del título; expediente académico; curriculum vitae; 1 fotografía; 1 fotocopia del DNI (alumnado extranjero, NIE o pasaporte); justificante del ingreso de 300 € como reserva de plaza. La documentación se puede entregar presencialmente a las oficinas de la FUE-UJI o enviar por correo electrónico a formacion@fue.uji.es.

En caso de titulación no homologada la decisión de acceso recae sobre la dirección del curso de especialización o título de experto o experta.

Todos los cursos que sean de modalidad presencial se llevan a cabo en el Edificio de la Escuela de Doctorado y Consejo Social, dentro del recinto de la Universitat Jaume I, en el campus del Riu Sec.

El pago debe realizarse de manera íntegra antes del inicio del curso. Al realizar la preinscripción se abonará una cantidad fija como reserva de plaza y el resto del importe se abonará íntegro antes de comenzar el curso.

Sí, es obligatoria la asistencia a las clases, de la que habrá un seguimiento de entrada. El porcentaje de faltas permitido es el 20 % de las horas presenciales que se imparten en el curso.

El estudiantado de las titulaciones de grado que tengan pendiente menos de 30 créditos ECTS (incluyendo el trabajo de final de grado) podrán cursarlo. Pero este estudiantado no podrá optar a ningún certificado ni a la expedición del título propio hasta que no se obtenga la titulación correspondiente.

Podrán acceder al curso los profesionales del sector que, sin poseer el título universitario, acrediten suficiente experiencia profesional (al menos tres años) como directivos o empleados en empresas o instituciones vinculadas al ámbito de estudio.

Sí, siempre que aparezca en el plan de estudios del curso. Las prácticas suelen ser un complemento formativo adicional a la programación académica, por lo que no es necesario que todas las personas matriculadas las lleven a cabo.

Los créditos de las asignaturas se corresponden con créditos ECTS (European Credits Transfer System). Es una forma de medir la duración de los estudios universitarios y cuya equivalencia es 1 crédito=25 horas de dedicación.

Dependiendo de cada curso se ofrecerá la posibilidad de recuperar la asignatura en caso de suspenso en la primera oportunidad. Al inicio de cada curso se concretarán cuáles son las pruebas de evaluación durante el curso académico. Es necesario aprobar todas las asignaturas del curso para obtener el título del mismo.

Es una plataforma electrónica donde se añade todo el material necesario para cursar el máster, a la que se tiene acceso durante todo el curso académico mediante un nombre de usuario que se le proporciona a cada participante.

Los títulos propios los expide la rectora de la Universitat Jaume I en modelos normalizados.

Las tasas de emisión de título o certificado que acredite la realización del curso por parte de la Universitat Jaume I no están incluidas en el importe de la matrícula.

BONIFICADO POR LA FUNDAE

La formación de la FUE-UJI puede ser bonificable a través de la FUNDAE para la formación en el empleo (FTFE).

Para poder acceder a las ayudas para formación se deben cumplir esencialmente los siguientes requisitos:

 1. La persona participante debe ser un trabajador por cuenta ajena, (no autónomos ni administraciones públicas).
   
 2. La formación debe ser pagada por la empresa.
   
 3. La empresa debe tener ubicación en el territorio español.

Toda empresa dispone cada año de un crédito para gastar en formación. Para calcular dicho crédito hay que considerar dos factores:

 1. Plantilla media del año anterior.
   
 2. Importe (total) de las bases de cotización por contingencias profesionales pagadas por la empresa en el año anterior.

A partir de ahí, y en función del número de personal en plantilla, se aplicará un porcentaje de bonificación.

El coste máximo bonificable de cada curso dependerá del número de personas participantes, la modalidad y duración del curso.

Si tienen pensado realizar algún curso de los que ofrecemos en el catálogo de la FUE-UJI y quieren bonificarse, pueden ponerse en contacto con formacion@fue.uji.es  o al teléfono 964 387 212 y estaremos encantados de asesorarles

Si decides hacer un Curso de Postgrado con nosotros dispondrás de tu carné de estudiante de la Universitat Jaume I y de todos los beneficios que esto supone.

UN CAMPUS ÚNICO. La UJI ofrece toda su formación reglada en un único campus, moderno y atractivo, que permite unas relaciones humanas más próximas. El campus cuenta con unas modernas instalaciones que concentran actividades académicas e investigadoras, culturales y sociales que enriquecen la vida universitaria. http://www.campus.uji.es.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y EMPLEO. La Oficina de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas (OIPEP) lleva a cabo otras acciones como la orientación y formación para el empleo, realización de ferias y jornadas de empleo, intermediación laboral, Observatorio Ocupacional, prácticas internacionales, etc. preocupat@uji.es  

La FUE-UJI gestiona el programa de prácticas extracurriculares voluntarias para estudiantado de postgrado, asimismo también se ocupa de las becas para titulados y tituladas universitarios en empresas. Dispone de una bolsa de empleo de titulados y tituladas de postgrados propios.

BIBLIOTECA. El alumnado matriculado en los másteres y cursos de especialización de la UJI tiene acceso a los más de 500.000 ejemplares de la Biblioteca, así como a las 54.000 revistas electrónicas y los 5.500 DVD disponibles. El Centro de Documentación – Biblioteca es un centro de recursos de información que se ubica en un único edificio y cuenta con diferentes espacios y equipos adaptados a distintas modalidades de estudio e investigación (2.100 espacios de lectura y más de 90 salas de trabajo en grupo), con un amplio horario durante todo el año. 

biblioteca@uji.es – https://www.uji.es/serveis/cd/

CURSOS DE IDIOMAS. La UJI dispone del Centro de Autoaprendizaje de Lenguas (CAL) donde pueden estudiarse lenguas extranjeras y donde se realizan cursos presenciales de distintos idiomas, entre ellos cursos intensivos de español para extranjeros y catalán. También se organizan grupos de conversación de las diferentes lenguas para perfeccionar la expresión oral.

SERVICIO DE DEPORTES. El Servicio de Deportes es la unidad encargada de procurar a la comunidad universitaria un bienestar añadido por medio de la formación y mejora de la condición física. El fomento de la actividad física y deportiva favorece el desarrollo de bienes y valores relacionados con la salud, los hábitos higiénicos, la competitividad y la mejora de la calidad de vida, como complemento necesario a la actividad académica normal. se@uji.es – www.uji.es/serveis/se/

NUEVAS TECNOLOGÍAS. La UJI impulsa la innovación en todos sus ámbitos y es pionera en la utilización de las nuevas tecnologías dirigidas al estudiantado: 100 % de aulas multimedia, acceso wifi gratis a Internet en el campus, numerosas aulas de informática de acceso libre, préstamo de ordenadores portátiles y cámara de video, etcétera.

AULAS MULTIMEDIA. Las aulas del campus de la UJI disponen de las más modernas tecnologías para la docencia de los cursos de postgrado. El profesorado dispone de equipamiento audiovisual y multimedia integrado en la mesa del aula que facilita considerablemente el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Patrons FUE-UJI
empreses i entitats

Posa't en contacte amb nosaltres
t’ajudem a trobar allò que necessites

Carmen
Carmen Guía

Telèfon: 964 38 72 16
formacion@fue.uji.es

Silvia
Silvia Membrilla

Telèfon: 964 38 72 09
WhatsApp: 648126119
formacion@fue.uji.es

Andrea
Andrea Navarro

Telèfon: 964 38 72 12
WhatsApp: 648126119
formacion@fue.uji.es

Reyes
Reyes Riera

Telèfon: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Siguenos

Instagram Facebook twitter linkedin youtube

Altres webs de la FUE-UJI

elfue.com
EuroFUE-UJI
InnovaUJI