Logo edifici FUE-UJI
Logo FUE-UJI

Diploma de Especialización en Microbiología, Citogenética, Hematología, Oncohematologia, Biopatologia Molecular e Instrumentación del Laboratorio Clínico
Cursos superiors

Cursos de Formació FUE-UJI
 

Modalitat
Online

Del 20/10/2023
al 30/07/2024

32 Crèdits

Informació de
Matrícula

800€

PRESENTACIÓ                                                                            

L'anàlisi clínica és l'àrea de la ciència que s'ocupa del diagnòstic, pronòstic, terapèutic i prevenció de la malaltia. L'anàlisi clínica és una branca de la química analítica prenent la metodologia i instrumentació més adequada a les seues finalitats. Entre les àrees implicades en la impartició del màster, la de química analítica és una de les més antigues d'aquesta universitat.

El Curs d'Especialització en Microbiologia, Citogenética, Hematologia, Oncohematología, Biopatología Molecular i Instrumentació del Laboratori Clínic es justifica en la necessitat eixides professionals tant a graduats en química com de l'àrea de medicina. En concret, per a l’alumnat procedent del grau en Química es descobreix un futur professional que a priori no estava en la seua ment: el sanitari. Aquest implica preparar i aprovar l'examen de Químic Intern Resident (QIR). El QIR consisteix en una especialització que es du a terme durant quatre anys en un hospital que permet realitzar l'especialització en: Anàlisi Clínica, Biologia Molecular, Radioteràpia o Microbiologia. Els alumnes que finalitzen l'especialització tenen l'oportunitat de passar a treballar en hospitals públics i privats. De la mateixa manera, per a farmacèutics, metges, bioquímics i biòlegs, els serveix de preparació al corresponent FIR, MIR, QIR i BIR, respectivament.

Aquest màster aporta una formació multidisciplinària en àrees de les ciències químiques, biològiques i bioquímiques, així com en ciències de la salut com ara farmàcia, medicina o infermeria, amb assignatures tan importants com la bioquímica clínica, les anàlisis clíniques, la genètica molecular i citogenètica, l'hematologia i l’oncohematologia, la microbiologia i immunitat cel·lular, així com la instrumentació associada. Els alumnes estudiaran les tasques que es desenvolupen de forma teòrica en el laboratori clínic i resoldran casos pràctics hospitalaris. El màster proporciona els coneixements teòrics de la biologia de les cèl·lules, dels teixits i dels òrgans humans de què formen part, així com de la seua interacció amb els microorganismes. Els alumnes aprendran a seleccionar la tècnica d'anàlisi més adequada segons l'espècie química que cal quantificar i la malaltia amb què es relaciona segons el pacient. 

D'altra banda, els alumnes coneixeran l'estructura i organització dels laboratoris clínics, així com les normes de qualitat que s'utilitzen en ells. Finalment, els estudis del Curs d'Especialització donen Microbiologia, Citogenética, Hematologia, Oncohematología, Biopatología Molecular i Instrumentació del Laboratori Clínic es duen a terme tant en la Universitat Jaume I com en l'Hospital General, Hospital La Plana i Hospital Provincial. En la UJI i en els hospitals estaran en contacte amb els laboratoris corresponents a les assignatures que cursen. A més, aprendran el treball assistencial i de recerca que es duga a terme allí.

Aquest curs forma part de Máster en Técnicas Analíticas de Laboratorio Clínico

 A QUI ES DIRIGEIX                                                                           

El curs es dirigeix a:

 • Titulats i titulades universitaris. Per a accedir als ensenyaments oficials de màster és necessari estar en possessió d'un títol universitari, de grau o llicenciatura, oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior, que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
 • Podran accedir els titulats i titulades procedents de sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ de què estiga en possessió la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
 • Estudiantat de les titulacions de grau, interessat a orientar el seu futur professional en l'àmbit de la direcció i gestió de la innovació, i que tinga pendent superar menys de trenta crèdits ECTS (incloent-hi el treball de final de grau). Nota: aquest alumnat no podrà optar a cap certificat ni a l'expedició del títol propi fins que no s'obtinga la titulació corresponent.
 • Professionals del sector que, sense posseir títol universitari, acrediten suficient experiència professional (almenys tres anys) en la direcció o empleats o empleades en empreses o institucions vinculades a l'àmbit d'estudi.

Per a garantir la qualitat de la docència i l'atenció a l'alumnat s'estableix un nombre màxim de vint alumnes de nou ingrés cada curs.

DADES GENERALS                                                  

Duració: 32 crèdits ECTS 
Dates: d'octubre de 2023 al juliol de 2024
Modalitat: a distància
Títol / Diploma: Títol d'especialista per la Universitat Jaume I
Telèfon de contacte: 964 387 209 (FUE) i 964728093 (direcció del master)

 

 

OBJETIUS                                                                                      

L'objectiu principal d'aquest màster és proporcionar a l'estudiantat una formació avançada en l'àmbit multidisciplinari de les ciències de la salut, i en concret en la seua part més analítica, que permeta la seua incorporació en equips que desenvolupen programes d'investigació en camps relacionats amb l'anàlisi clínica, en el seu sentit més ampli.

Són també objectius del present màster els que s'enumeren a continuació:

 • Proporcionar una formació avançada d'alt nivell científic en els aspectes aplicats de l'anàlisi clínica, a un nivell superior als estudis de grau, dins d'un entorn d'excel·lència docent i investigadora que capaciten per a desenvolupar una carrera professional en aquesta disciplina. Formar investigadors i investigadores en l'àmbit de l'anàlisi clínica que siguen capaços de dur a terme un treball dins d'un equip en un laboratori públic o privat, tant en el seu vessant d'analítiques diàries com en la investigació que es du a terme en aquests.
 • Fomentar la formació continuada dels titulats i titulades universitaris en Química, Enginyeria Química, Farmàcia, Medicina, Infermeria, Bioquímica, Biotecnologia i altres graus de les ciències de la salut en l'entorn de la Universitat Jaume I.
 • Crear una plataforma de formació d'investigadors i investigadores mitjançant la capacitat d'atracció d'estudiantat de grau d'alt nivell a través d'una oferta acadèmica en diferents àmbits d'elevada projecció social.
 • Proporcionar a la societat i la mateixa universitat uns titulats i titulades del màster altament formats i preparats per a aplicar els últims coneixements en anàlisi i química clínica, com són:
  • Amb formació avançada de tipus teòric i metodològic que es complementa amb una formació més específica en distints àmbits de l'anàlisi.
  • Amb formació amb una elevada component teoricopràctica dirigida per al desenvolupament i modelització de nous mètodes d'anàlisi, que permeten a l'alumnat prendre decisions i resoldre problemes en entorns complexos.
  • Que siguen capaços de dur a terme un projecte científic complet en l'àmbit analític, reporten els resultats d’aquests i porten a terme la seua presentació i discussió oral.
  • Amb coneixement de les eines necessàries per a la transferència dels resultats d'investigació a empreses de base tecnològica (spin-off).

 

METODOLOGIA                                                                             

El curso surge del Grupo de Química Bioanalítica del Departamento QFA de la UJI, después de la amplia colaboración con los Hospitales de referencia de Castellón: General, Provincial y la Plana. 

La metodología general de cada materia se dividirá en una serie de sesiones teóricas y prácticas, propias de cada una de las asignaturas que componen el plan de estudios. Todo se hará de forma online.

A continuación se describen las actividades de enseñanza/aprendizaje contempladas en el curso propuesto:

 • Enseñanzas teóricas: Exposición de la teoría por parte del profesor y alumno que toma apuntes o bien con participación del alumno (implica el uso de técnicas como: lección magistral, debates y discusiones, etc.). Visualización de videos relacionados con el contenido de las materias para complementar la formación de los alumnos.
 • Enseñanzas prácticas: Clases donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye la resolución de ejercicios (implica el uso de técnicas como: casos, experimentos, uso de herramientas informáticas, etc.).
 • Seminarios: Se trata de un espacio para la reflexión y/o profundización de los contenidos ya trabajados por el alumno con anterioridad (teóricos y/o prácticos) (implica el uso de técnicas como: taller de lectura, invitar expertos, etc.).
 • Tutorías: Trabajo personalizado con un alumno o grupo, en el aula o en espacio reducido. Se trata de la tutoría como recurso docente de "uso obligatorio" por el alumno para seguir un programa de aprendizaje. Normalmente la tutoría supone un complemento al trabajo no presencial (negociar/orientar trabajo autónomo, seguir y evaluar el trabajo, orientar ampliación, etc.) (implica el uso de técnicas como: Enseñanza por proyectos, Supervisión de Grupos de investigación, tutoría especializada, etc.).
 • Evaluación: Actividad consistente en la realización de pruebas escritas, orales, prácticas, proyectos, trabajos, etc. utilizados en la evaluación del progreso del estudiante.
 • Trabajo personal: Preparación por parte del estudiante de forma individual o grupal de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, memorias, etc. para exponer o entregar en las clases tanto teóricas como prácticas.
 • Trabajo de preparación de los exámenes: Revisión y estudio para los exámenes. Incluye cualquier actividad de estudio: estudiar para el examen, lecturas complementarias, etc.

 

 

PROGRAMA                                                                                     

Els cursos estàn agrupats segons el centre en el qual s'imparteixen:

Teoría Hospital Provincial

 • BC1: Biopatología molecular (5 créditos)

Teoría UJI

 • BC2: Instrumentación del Laboratorio clínico (4 créditos)

Teoría UV

 • BC2: Instrumentación del Laboratorio clínico (4 créditos)

Teoría Salut Pública d'Alzira

 • BC3: Microbiología  (5 créditos)

Teoría Hospital General

 • BC4: Citogenética  (5 créditos)

Teoría Hospital La Plana

 • BC5: Hematología (6 créditos)

Teoría UJI

 • BC6: Inmunidad celular y oncohematología (3 créditos)

 

PROFESORADO INTERNO                                      

Jaume Albiol Chiva

 

PROFESORADO UV                                    

Juan Péris Vicente

 

HOSPITAL GENERAL                                   

María Jesús Sanchis Piñana

 

HOSPITAL PROVINCIAL                                 

Enrique Ochoa Aranda

 

HOSPITAL LA PLANA                                  

Silvia Bernat Pablo

 

SALUT PÚBLICA ALZIRA    

Maria Angeles Delas Gonzalez

 

INFORMACIÓ SOBRE LA MATRÍCULA                                         

IMPORTE DEL CURS

    800 euros (300 euros de reserva de plaza + 500 euros resto de matrícula)

DOCUMENTACIÓ QUE HI HA QUE APORTAR

 • 1 Fotocòpia del títol
 • 1 fotocòpia del DNI (alumnes estrangers, NIE o passaport).
 • Justificant de l'ingrés de 300 € com a reserva de plaça
 • Nomene de compte per a fer efectiva la domiciliació bancària
MODALIDADES DE PAGAMENT                                                            

Els alumnes que desitgen matricular-se en aquest Màster, han d'efectuar en el moment de la matrícula, un ingrés de 300 € a compte, en concepte de reserva de plaça i emplenar el "Formulari d'Inscripció".
Nº de compte: ÉS64- 2100-4236-14-2200003795 (Entitat: La Caixa)

Resta del pagament de la matrícula

1. Ingresse/Transferència Bancària: Nº de compte: ÉS64-2100-4236-14-2200003795 (Entitat: La Caixa)

2. Domiciliació bancària: Al costat de la documentació que cal aportar a l'hora de realitzar la matrícula s'haurà de lliurar un número de compte per a poder fer efectiu la domiciliació bancària, que es realitzarà a l'inici del Curs.

3. Existeixen fonts de finançament personalitzades

TUTORIA PERSONALITZADA                                                                                

Si vol concertar una tutoria personalitzada amb el director del Màster, pot fer-ho enviant un correu a formacion@fue.uji.es.

Los diplomas de especialización tienen una carga lectiva de entre 30 y 60 créditos ECTS, mientras que los títulos de experto o experta son de menor carga lectiva y comprenden entre 15 y 29 créditos ECTS.

En la Fundación Universitat Jaume I-Empresa
Área de Formación
Edificio Escuela de Doctorado y Consejo Social.
Campus del Riu Sec. Universitat Jaume I.
12071 Castellón de la Plana
Teléfono: (+34) 964 387 209/222. formacion@fue.uji.es

La preinscripción y matrícula se realizan durante los meses de junio y julio (el primer plazo) y septiembre y octubre (el segundo plazo). La preinscripción se puede realizar online a través de dicho apartado en la página web de cada curso. Para formalizar la matrícula se deberá enviar la documentación que requiera cada curso, así como realizar el pago del mismo.

Además de la solicitud de admisión se deberá presentar: 1 fotocopia del título; expediente académico; curriculum vitae; 1 fotografía; 1 fotocopia del DNI (alumnado extranjero, NIE o pasaporte); justificante del ingreso de 300 € como reserva de plaza. La documentación se puede entregar presencialmente a las oficinas de la FUE-UJI o enviar por correo electrónico a formacion@fue.uji.es.

En caso de titulación no homologada la decisión de acceso recae sobre la dirección del curso de especialización o título de experto o experta.

Todos los cursos que sean de modalidad presencial se llevan a cabo en el Edificio de la Escuela de Doctorado y Consejo Social, dentro del recinto de la Universitat Jaume I, en el campus del Riu Sec.

El pago debe realizarse de manera íntegra antes del inicio del curso. Al realizar la preinscripción se abonará una cantidad fija como reserva de plaza y el resto del importe se abonará íntegro antes de comenzar el curso.

Sí, es obligatoria la asistencia a las clases, de la que habrá un seguimiento de entrada. El porcentaje de faltas permitido es el 20 % de las horas presenciales que se imparten en el curso.

El estudiantado de las titulaciones de grado que tengan pendiente menos de 30 créditos ECTS (incluyendo el trabajo de final de grado) podrán cursarlo. Pero este estudiantado no podrá optar a ningún certificado ni a la expedición del título propio hasta que no se obtenga la titulación correspondiente.

Podrán acceder al curso los profesionales del sector que, sin poseer el título universitario, acrediten suficiente experiencia profesional (al menos tres años) como directivos o empleados en empresas o instituciones vinculadas al ámbito de estudio.

Sí, siempre que aparezca en el plan de estudios del curso. Las prácticas suelen ser un complemento formativo adicional a la programación académica, por lo que no es necesario que todas las personas matriculadas las lleven a cabo.

Los créditos de las asignaturas se corresponden con créditos ECTS (European Credits Transfer System). Es una forma de medir la duración de los estudios universitarios y cuya equivalencia es 1 crédito=25 horas de dedicación.

Dependiendo de cada curso se ofrecerá la posibilidad de recuperar la asignatura en caso de suspenso en la primera oportunidad. Al inicio de cada curso se concretarán cuáles son las pruebas de evaluación durante el curso académico. Es necesario aprobar todas las asignaturas del curso para obtener el título del mismo.

Es una plataforma electrónica donde se añade todo el material necesario para cursar el máster, a la que se tiene acceso durante todo el curso académico mediante un nombre de usuario que se le proporciona a cada participante.

Los títulos propios los expide la rectora de la Universitat Jaume I en modelos normalizados.

Las tasas de emisión de título o certificado que acredite la realización del curso por parte de la Universitat Jaume I no están incluidas en el importe de la matrícula.

BONIFICADO POR LA FUNDAE

La formación de la FUE-UJI puede ser bonificable a través de la FUNDAE para la formación en el empleo (FTFE).

Para poder acceder a las ayudas para formación se deben cumplir esencialmente los siguientes requisitos:

 1. La persona participante debe ser un trabajador por cuenta ajena, (no autónomos ni administraciones públicas).
   
 2. La formación debe ser pagada por la empresa.
   
 3. La empresa debe tener ubicación en el territorio español.

Toda empresa dispone cada año de un crédito para gastar en formación. Para calcular dicho crédito hay que considerar dos factores:

 1. Plantilla media del año anterior.
   
 2. Importe (total) de las bases de cotización por contingencias profesionales pagadas por la empresa en el año anterior.

A partir de ahí, y en función del número de personal en plantilla, se aplicará un porcentaje de bonificación.

El coste máximo bonificable de cada curso dependerá del número de personas participantes, la modalidad y duración del curso.

Si tienen pensado realizar algún curso de los que ofrecemos en el catálogo de la FUE-UJI y quieren bonificarse, pueden ponerse en contacto con formacion@fue.uji.es  o al teléfono 964 387 212 y estaremos encantados de asesorarles

Si decides hacer un Curso de Postgrado con nosotros dispondrás de tu carné de estudiante de la Universitat Jaume I y de todos los beneficios que esto supone.

UN CAMPUS ÚNICO. La UJI ofrece toda su formación reglada en un único campus, moderno y atractivo, que permite unas relaciones humanas más próximas. El campus cuenta con unas modernas instalaciones que concentran actividades académicas e investigadoras, culturales y sociales que enriquecen la vida universitaria. http://www.campus.uji.es.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y EMPLEO. La Oficina de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas (OIPEP) lleva a cabo otras acciones como la orientación y formación para el empleo, realización de ferias y jornadas de empleo, intermediación laboral, Observatorio Ocupacional, prácticas internacionales, etc. preocupat@uji.es  

La FUE-UJI gestiona el programa de prácticas extracurriculares voluntarias para estudiantado de postgrado, asimismo también se ocupa de las becas para titulados y tituladas universitarios en empresas. Dispone de una bolsa de empleo de titulados y tituladas de postgrados propios.

BIBLIOTECA. El alumnado matriculado en los másteres y cursos de especialización de la UJI tiene acceso a los más de 500.000 ejemplares de la Biblioteca, así como a las 54.000 revistas electrónicas y los 5.500 DVD disponibles. El Centro de Documentación – Biblioteca es un centro de recursos de información que se ubica en un único edificio y cuenta con diferentes espacios y equipos adaptados a distintas modalidades de estudio e investigación (2.100 espacios de lectura y más de 90 salas de trabajo en grupo), con un amplio horario durante todo el año. 

biblioteca@uji.es – https://www.uji.es/serveis/cd/

CURSOS DE IDIOMAS. La UJI dispone del Centro de Autoaprendizaje de Lenguas (CAL) donde pueden estudiarse lenguas extranjeras y donde se realizan cursos presenciales de distintos idiomas, entre ellos cursos intensivos de español para extranjeros y catalán. También se organizan grupos de conversación de las diferentes lenguas para perfeccionar la expresión oral.

SERVICIO DE DEPORTES. El Servicio de Deportes es la unidad encargada de procurar a la comunidad universitaria un bienestar añadido por medio de la formación y mejora de la condición física. El fomento de la actividad física y deportiva favorece el desarrollo de bienes y valores relacionados con la salud, los hábitos higiénicos, la competitividad y la mejora de la calidad de vida, como complemento necesario a la actividad académica normal. se@uji.es – www.uji.es/serveis/se/

NUEVAS TECNOLOGÍAS. La UJI impulsa la innovación en todos sus ámbitos y es pionera en la utilización de las nuevas tecnologías dirigidas al estudiantado: 100 % de aulas multimedia, acceso wifi gratis a Internet en el campus, numerosas aulas de informática de acceso libre, préstamo de ordenadores portátiles y cámara de video, etcétera.

AULAS MULTIMEDIA. Las aulas del campus de la UJI disponen de las más modernas tecnologías para la docencia de los cursos de postgrado. El profesorado dispone de equipamiento audiovisual y multimedia integrado en la mesa del aula que facilita considerablemente el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Patrons FUE-UJI
empreses i entitats

Posa't en contacte amb nosaltres
t’ajudem a trobar allò que necessites

Carmen
Carmen Guía

Telèfon: 964 38 72 16
formacion@fue.uji.es

Silvia
Silvia Membrilla

Telèfon: 964 38 72 09
WhatsApp: 648126119
formacion@fue.uji.es

Andrea
Andrea Navarro

Telèfon: 964 38 72 12
WhatsApp: 648126119
formacion@fue.uji.es

Reyes
Reyes Riera

Telèfon: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Siguenos

Instagram Facebook twitter linkedin youtube

Altres webs de la FUE-UJI

elfue.com
EuroFUE-UJI
InnovaUJI