Menú

Màster en Técniques Analítiques del Laboratori Clínic

Del 15/10/2018 al 28/09/2019

area 15

PRESENTACIÓ                                                                            

L'anàlisi clínica és l'àrea de la ciència que s'ocupa del diagnòstic, pronòstic, terapèutic i prevenció de la malaltia. L'anàlisi clínica és una branca de la química analítica prenent la metodologia i instrumentació més adequada a les seues finalitats. Entre les àrees implicades en la impartició del màster, la de química analítica és una de les més antigues d'aquesta universitat.

El màster en Tècniques Analítiques del Laboratori Clínic (TALC), en la seua onzena edició, ofereix noves eixides professionals tant a graduats i graduades en química i altres àrees com les de ciències de la salut, incloent-hi farmàcia, medicina, infermeria, bioquímica, biologia, etc., i també per a tècnics i tècniques superiors. En concret, per a l’alumnat procedent del grau en Química es descobreix un futur professional que a priori no estava en la seua ment: el sanitari. Aquest implica preparar i aprovar l'examen de Químic Intern Resident (QIR). El QIR consisteix en una especialització que es du a terme durant quatre anys en un hospital que permet realitzar l'especialització en: Anàlisi Clínica, Biologia Molecular, Radioteràpia o Microbiologia. Els alumnes que finalitzen l'especialització tenen l'oportunitat de passar a treballar en hospitals públics i privats. De la mateixa manera, per a farmacèutics, metges, bioquímics i biòlegs, els serveix de preparació al corresponent FIR, MIR, QIR i BIR, respectivament.

Aquest màster aporta una formació multidisciplinària en àrees de les ciències químiques, biològiques i bioquímiques, així com en ciències de la salut com ara farmàcia, medicina o infermeria, amb assignatures tan importants com la bioquímica clínica, les anàlisis clíniques, la genètica molecular i citogenètica, l'hematologia i l’oncohematologia, la microbiologia i immunitat cel·lular, així com la instrumentació associada. Els alumnes estudiaran les tasques que es desenvolupen de forma teòrica en el laboratori clínic i resoldran casos pràctics hospitalaris. El màster proporciona els coneixements teòrics de la biologia de les cèl·lules, dels teixits i dels òrgans humans de què formen part, així com de la seua interacció amb els microorganismes. Els alumnes aprendran a seleccionar la tècnica d'anàlisi més adequada segons l'espècie química que cal quantificar i la malaltia amb què es relaciona segons el pacient.

D'altra banda, l’alumnat coneixerà l'estructura i organització dels laboratoris clínics, així com les normes de qualitat que s'hi utilitzen. Finalment, cal indicar que les assignatures que s'imparteixen en els estudis del Màster TALC es porten a terme en la Universitat Jaume I i els hospitals Universitari General de Castelló, Universitari la Plana de Vila-real i Hospital Provincial de Castelló. A l’UJI i en els hospitals estaran en contacte amb els laboratoris corresponents a les assignatures que cursen. A més, aprendran el treball assistencial i d'investigació que es duga a terme en aquells centres.

Associats al màster s'ofereixen dos cursos d'especialització, que tracten aspectes de la pràctica clínica:

A QUI ES DIRIGEIX                                                                                                                                           

El màster es dirigeix a:

  • Titulats i titulades universitaris. Per a accedir als ensenyaments oficials de màster és necessari estar en possessió d'un títol universitari, de grau o llicenciatura, oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior, que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
  • Podran accedir els titulats i titulades procedents de sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ de què estiga en possessió la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
  • Estudiantat de les titulacions de grau, interessat a orientar el seu futur professional en l'àmbit de la direcció i gestió de la innovació, i que tinga pendent superar menys de trenta crèdits ECTS (incloent-hi el treball de final de grau). Nota: aquest alumnat no podrà optar a cap certificat ni a l'expedició del títol propi fins que no s'obtinga la titulació corresponent.
  • Professionals del sector que, sense posseir títol universitari, acrediten suficient experiència professional (almenys tres anys) en la direcció o empleats o empleades en empreses o institucions vinculades a l'àmbit d'estudi.

Per a garantir la qualitat de la docència i l'atenció a l'alumnat s'estableix un nombre màxim de vint alumnes de nou ingrés cada curs.

DADES GENERALS                                                                                                 

Duració: 75 crèdits ECTS - un curs acadèmic
Dates: 15 d'octubre de 2018 al 28 de setembre de 2019. Generalment, de dilluns a divendres de 15:30 a 19 h
Lloc: Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I. Campus del Riu Sec.  (Vegeu el mapa)
Modalitat: a distància i presencial (si hi ha un nombre suficient d’alumnes)
Títol / Diploma: Màster Propi per la Universitat Jaume I
Telèfon de contacte: 964 387 209 (FUE) i 964728093 (direcció del master)

 


Patronos
Logo patrono

Información de contacto

silvia

Silvia Membrilla Rubio
Teléfono: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

silvia

Andrea Navarro
Teléfono: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

Reyes

Reyes Riera Bravo
Teléfono: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es


Sigue a la FUE-UJI twitter facebook linkedin youtube

Fundación Universitat Jaume I - Empresa CIF: G-12366993 Tel: +34 964 38 72 22
Campus Riu Sec. Edif. Consejo Social, s/n 12071 Castelló de la Plana, España