Menú

Màster en Técniques Analítiques del Laboratori Clínic

Del 15/10/2018 al 28/09/2019

area 15

PROGRAMA                                                                                     
 1. Instrumentació del laboratori clínic
  • Instrumentació bàsica del laboratori clínic: espectrofotometria, fluorimetria, electroquímica, nefelometria, turbidimetria, osmometria, espectrofotometria d'absorció atòmica, fotometria de flama, immunoquímica i immunoassajos.
  • Electroforesi capil·lar (CE): introducció. Separació. Aspectes operacionals i instrumentals. Modes de separació. Aplicacions. CE vs.HPLC.
  • Cromatografia líquida (HPLC): fonaments de la cromatografia. Paràmetres de validació d'un mètode cromatogràfic. Possible i impossible en cromatografia: el diagrama d'Ishikawa. Errors en el procés cromatogràfic. Estratègies per a millorar l'anàlisi cromatogràfica. Tests per a bombes; injectors; columnes i detectors. Ús dels patrons interns.
  • Cromatografia de gasos (GC): instrumentació. Gas portador i regulació del flux. Introducció de la mostra en la cambra d'injecció. El forn del GC. Columnes. Fases estacionàries. Detectors en GC i obtenció de dades estructurals. Aplicacions de la GC.
  • Electroforesi en gel de SDS-PAGE: concepte. Tipus de gel. Ús del SDS en el gel. Electroforesi en gel de poliacrilamida. Electroforesi en gels d'agarosa. Isoelectroenfocament. Instrumentació. Desenvolupament de l'electroforesi. Detecció. Presentació dinàmica de l'electroforesi en gel. Aplicacions.
  • Espectroscòpia de masses (MS): principis bàsics de l'espectroscòpia de masses. Disseny del sector magnètic. EB vs. BE per a l'anàlisi geomètric dels analitzadors de masses. Analitzadors del temps de vol (TOF). Analitzadors d'ions per ressonància del ciclotrò (ICRMS). Resolució dels MS. Introducció de la mostra. Tècniques d’ionització en el buit. MALDI. Ionització a pressió atmosfèrica (API). Espectroscòpia de masses en tàndem (MS/MS). Detecció dels ions. Aplicacions de la MS.
  • Proteòmica: introducció a la proteòmica. Proteòmica amb HPLC-MS i 2DE.

 

 1. Bioestadística
  • Conceptes bàsics d'estadística.
  • Estadísticadescriptiva.
  • Anàlisi de la variància.
  • Contrastos no paramètrics.
  • Taules de contingència.
  • Regressió i correlació simple.
  • Estadística del mostreig.
  • Metaanàlisi. Mètodes estadístics d'integració d'estudis.

 

 1. Bioquímica clínica
  • Avaluació de la funció renal
  • Avaluació de la funció i malaltia hepàtica
  • Metabolisme dels hidrats de carboni: diabetis mellitus
  • Lípids i dislipoproteïnèmia
  • Estudi de la funció muscular i miocàrdica
  • Líquids orgànics: LCR, ascític, pleural, sinovial i seminal
  • Toxicologia i monitoratge de fàrmacs

 

 1. Hormones i autoimmunitat
  • Hormones: proteïnes i derivats. Funció òssia. Metabolisme del ferro. Sistema endrocrí, exocrí i tracte digestiu. Marcadors tumorals. Cribratge neonatal.
  • Autoimmunitat: introducció. Paràmetres relacionats. Tècniques per a la seua determinació. Interpretació de resultats. Al·lèrgies

 

 1. Biopatologia molecular
  • Introducció històrica a la biologia molecular: nocions bàsiques de biologia molecular.
  • Tècniques de biologia molecular: PCR convencional i les seues variants; PCR en temps real: expressió gènica, càrrega vírica, SNP; electroforesi capil·lar: seqüenciació, determinació de monoclonalitat, inestabilitat de microsatèl·lits (MSI), i anàlisi d'heteroduplex; tècniques de cribratge de mutacions: SSCP, DGGE, CSGE, i dHPLC; Southern, Northern, i Western; FISH (hibridació in situ per fluorescència); microarrays; immunohistoquímica. tissue-arrays.
  • Microbiologia molecular: introducció al diagnòstic molecular microbiològic: virus, fongs, bacteris, i paràsits; detecció, genotipatge, i quantificació viral: HIV, HCV, HBV, EBV, CMV, HPV, etc; Monitoratge de tractaments; genotipatge de resistències; diagnòstic molecular en sèpsia.
  • Patologia i oncologia moleculars: patologia molecular. Oncologia molecular; base molecular del càncer. Virus i càncer; marcadors moleculars en oncologia; farmacogenòmica; teràpia dirigida a dianes moleculars en càncer; diagnòstic molecular en oncohematologia: leucèmies i limfomes; diagnòstic molecular en càncer hereditari; diagnòstic molecular de malalties hereditàries.

 

 1. Microbiologia
  • Tècniques diagnòstiques microbiològiques: microscòpia i tincions, cultius, detecció d'antígens, components i metabòlits microbians, serologia infecciosa.
  • Introducció a la microbiologia clínica: microorganismes productors de malalties infeccioses, microflora normal humana, mecanismes de patogenicitat microbiana, mecanismes de defensa de l'hoste.
  • Conceptes relacionats amb la microbiologia clínica: mostreig, esterilització i desinfecció, bioseguretat, epidemiologia bàsica, alteracions bioquímiques sanguínies i reaccions immunoinflamatòries derivades.
  • Tècniques diagnòstiques microbiològiques: microscòpia i tincions, cultius, detecció d'antígens, components i metabòlits microbians, serologia infecciosa.
  • Teràpia antibiòtica: classes d'antibiòtics i quimioteràpics, antibiogrames, farmacologia.
  • Diagnòstic microbiològic de les grans síndromes infeccioses: febre d'origen desconegut, septicèmia i xoc sèptic, infeccions cardiovasculars, infeccions del DNC, infeccions de l'aparell digestiu, infeccions genitourinàries, obstetrícies i perinatals. ETS, infeccions de la pell i teixits blans, infeccions osteoarticulars, infeccions del tracte respiratori superior i ORL, infeccions del tracte respiratori inferior, infeccions oculars.
 2. Citogenètica
  • Conceptes bàsics de citogenètica clínica
  • Anomalies cromosòmiques numèriques
  • Anomalies cromosòmiques estructurals
  • Classificació i incidència de les anomalies cromosòmiques
  • Anomalies en autosomes i en cromosomes sexuals
  • Tècniques de citogenètica humana
  • Aplicació de les tècniques de citogenètica per a la caracterització d'anomalies cromosòmiques.
  • Diagnòstic prenatal.
  • Consell genètic.

 

 1. Hematologia
  • Hematopoiesi: semiologia de la sang perifèrica
  • Sèrie roja: anèmies i eritrocitosi
  • Sèrie blanca: leucopènia i leucocitosi
  • Insuficiències medul·lars i síndromes meliodisplàstiques
  • Hemostàsia: fisiologia
  • Alteracions de les plaquetes
  • Alteracions congènites i adquirides de la coagulació
  • Trombosi
  • Hemoteràpia: fonaments de la transfusió sanguínia
  • Hemodonació

 

 1. Oncohematologia i immunitat cel·lular
  • Aplicacions del laboratori d'hematologia en la clínica hematooncològica:
   • Organització d'un laboratori d'hematologia per al suport de la patologia hematooncològica.
   • Mètodes d'estudi de la sang perifèrica i la medul·la òssia.
   • Mètodes d'estudis de ganglis i melsa.
   • Citometria de flux, citogenètica, biologia molecular i altres tècniques aplicades al diagnòstic hematològic.
   • Utilitat del laboratori hematològic en oncohematologia: leucèmies agudes i síndrome meliodisplàstica. Limfomes. Síndromes limfoproliferatius crònics amb expressió perifèrica. Síndromes mielopoliferatives cròniques. Gammapaties monoclonals.
   • Laboratori d'hematologia com a suport per a una unitat de trasplantament de precursors hematopoiètics.
  • Immunitat cel·lular i laboratori d'hematologia:
   • Origen i característiques morfològiques de les cèl·lules sanguínies
   • Limfocitopoesi   B.
   • Limfocitopoesi  T.
   • Granulocitopoesi i monocitopoesi.
   • Immunitat cel·lular i sistema del complement.
   • Mètodes immunològics d'estudi leucocitari.
   • Citometria de flux i anticossos monoclonals.
   • Immunodeficiències primàries des del laboratori.
   • Mètodes diagnòstics en immunohematologia.
   • Mètodes diagnòstics de les citopènies immunes: laboratori d'immunologia leucoplaquetària.
   • Sistema major d’histocompatibilitat.
   • Implicacions del sistema HLA en el camp del trasplantament.
   • Immunoteràpia com a base terapèutica en hematologia.

 

 1. Gestió del laboratori clínic
  • Laboratori clínic: generalitats.
  • Procés analític: gestió per a processos.
  • Direcció i organització.
  • Sistemes de qualitat.
  • Gestió econòmica.
  • Indicadors de gestió: quadre de comandaments.
  • Marc legislatiu.
  • Recursos humans.
  • Instal·lacions.
  • Recursos materials.
  • Seguretat.

 

 1. Química clínica
  • Analítica: equilibris àcid-base, complexos, precipitació i redox. Aplicacions.
  • Inorgànica: hidrogen, halògens, oxigen, nitrogen, metalls, compostos de coordinació.
  • Orgànica: estereoquímica; alcans, alquens i alquins; alcohols, epòxids; compostos aromàtics; compostos carbonílics i àcids carboxílics; altres compostos nitrogenats; compostos bifuncionals.

 

 1. Treball de Final de Màster

L’alumnat del màster (no l’alumnat dels cursos d'especialització), segons normativa de l’UJI, per a superar aquest màster han d'elaborar un treball de final de màster (TFM) i presentar-lo, preferentment entre els mesos d'abril i maig, i en tot cas abans del 30 de setembre.

El TFM estarà basat en algun dels temes de les diferents assignatures del màster. Per a facilitar la selecció del tema, cada professor proposarà algun dels temes de les diferents assignatures del màster. Així, per a l'elaboració del TFM, es pot seleccionar un tema dels que es presenten a continuació, proposats pel professorat, però en el cas que estiguen interessats en un altre tema, també poden parlar amb el professorat responsable per a proposar-li’l.

És preferible que entre l’alumnat comenten que temes els interessen perquè cada un seleccione un tema diferent, ja que més de dos alumnes no poden triar un tema d'una mateixa assignatura per a no sobrecarregar el treball del professorat.Patronos
Logo patrono

Información de contacto

silvia

Silvia Membrilla Rubio
Teléfono: 964 38 72 09
smembri@fue.uji.es

silvia

Andrea Navarro
Teléfono: 964 38 72 12
andrea@fue.uji.es

Reyes

Reyes Riera Bravo
Teléfono: 964 38 72 10
reyes@fue.uji.es


Sigue a la FUE-UJI twitter facebook linkedin youtube

Fundación Universitat Jaume I - Empresa CIF: G-12366993 Tel: +34 964 38 72 22
Campus Riu Sec. Edif. Consejo Social, s/n 12071 Castelló de la Plana, España