Menú

Màster en Técniques Analítiques del Laboratori Clínic

Del 15/10/2018 al 28/09/2019

area 15

OBJETIUS                                                                                      

L'objectiu principal d'aquest màster és proporcionar a l'estudiantat una formació avançada en l'àmbit multidisciplinari de les ciències de la salut, i en concret en la seua part més analítica, que permeta la seua incorporació en equips que desenvolupen programes d'investigació en camps relacionats amb l'anàlisi clínica, en el seu sentit més ampli.

Són també objectius del present màster els que s'enumeren a continuació:

 • Proporcionar una formació avançada d'alt nivell científic en els aspectes aplicats de l'anàlisi clínica, a un nivell superior als estudis de grau, dins d'un entorn d'excel·lència docent i investigadora que capaciten per a desenvolupar una carrera professional en aquesta disciplina. Formar investigadors i investigadores en l'àmbit de l'anàlisi clínica que siguen capaços de dur a terme un treball dins d'un equip en un laboratori públic o privat, tant en el seu vessant d'analítiques diàries com en la investigació que es du a terme en aquests.
 • Fomentar la formació continuada dels titulats i titulades universitaris en Química, Enginyeria Química, Farmàcia, Medicina, Infermeria, Bioquímica, Biotecnologia i altres graus de les ciències de la salut en l'entorn de la Universitat Jaume I.
 • Crear una plataforma de formació d'investigadors i investigadores mitjançant la capacitat d'atracció d'estudiantat de grau d'alt nivell a través d'una oferta acadèmica en diferents àmbits d'elevada projecció social.
 • Proporcionar a la societat i la mateixa universitat uns titulats i titulades del màster altament formats i preparats per a aplicar els últims coneixements en anàlisi i química clínica, com són:
  • Amb formació avançada de tipus teòric i metodològic que es complementa amb una formació més específica en distints àmbits de l'anàlisi.
  • Amb formació amb una elevada component teoricopràctica dirigida per al desenvolupament i modelització de nous mètodes d'anàlisi, que permeten a l'alumnat prendre decisions i resoldre problemes en entorns complexos.
  • Que siguen capaços de dur a terme un projecte científic complet en l'àmbit analític, reporten els resultats d’aquests i porten a terme la seua presentació i discussió oral.
  • Amb coneixement de les eines necessàries per a la transferència dels resultats d'investigació a empreses de base tecnològica (spin-off).

 

COMPETÈNCIES                                                                                      

En el màster universitari en Tècniques Analítiques del Laboratori Clínic es garantirà el desenvolupament per part de l’estudiantat de les següents competències bàsiques:

 • Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i adquirir la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • Capacitat d'integrar coneixements i enfrontar-se amb la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Saber comunicar les seues conclusions —i els coneixements i raons últimes que les sustenten— públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Posseir habilitats d'aprenentatge que els permeta continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

METODOLOGIA                                                                             

​El màster sorgeix del Grup de Química Bioanalítica del Departament de QFA de l’UJI, després de l'àmplia col·laboració amb els hospitals de referència de Castelló: General, Provincial, la Plana i Vinarós.

És un màster de 75 crèdits ECTS que s'imparteix durant un curs acadèmic, en valencià, castellà i/o anglés. S'estructura en dotze assignatures, totes obligatòries. Dins d’aquestes dotze assignatures obligatòries es comptabilitza el treball de final de màster, a realitzar dins d'una de les onze assignatures del master, a seleccionar per l’alumne.

La metodologia general de cada matèria, que consta de 6 crèdits ECTS, es dividirà entre una sèrie de sessions teòriques i una altra de resolució de casos pràctics i qüestionaris, pròpies de cada una de les assignatures que composen el pla d'estudis del màster.

A continuació es descriuen les activitats d'ensenyament/aprenentatge previstes en el màster proposat:

 • Ensenyaments teòrics: exposició de la teoria per part del professorat i l’alumnat   pren apunts, o bé amb participació de l'alumnat (implica l'ús de tècniques com ara: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).
 • Ensenyaments pràctics : classes on l'alumnat ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou exercicis i implica l'ús de tècniques com: resolució de casos, disseny d’experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).
 • Seminaris: es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumnat amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com ara: taller de lectura, invitar experts, etc.).
 • Tutories: treball personalitzat amb un alumne o alumna o grup, en l'aula o en un espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent d’"ús obligatori" per l'alumnat per a seguir un programa d'aprenentatge. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) (implica l'ús de tècniques com ara: ensenyament per projectes, supervisió de grups d'investigació, tutoria especialitzada, etc.).
 • Avaluació: activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiantat.
 • Treball personal: preparació per part de l'estudiantat de forma individual o grupal de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc., per a exposar o entregar en les classes tant teòriques com pràctiques.
 • Treball de preparació dels exàmens: revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, etc.
MODALIDAD A DISTANCIA                                                                           

Aquest màster i els cursos d'especialització es cursa a distància. A l’alumnat se li proporciona tot el material del curs i haurà de completar els qüestionaris, treballs i exàmens que se’ls exigisca. El material s’enviarà directament al correu electrònic de la persona interessada.

Sols si hi ha un número mínim d’alumnes (per decidir) que elegixquen la  modalitat presencial, i segons el criteri del professorat de l’assignatura, el master s’impartirà també amb classes presencials en aules l’UJI i els hospitals. L'avaluació es realitzarà basant-se en els qüestionaris i treballs, tal com s'ha indicat anteriorment. 

 

 


Patronos
Logo patrono

Información de contacto

silvia

Silvia Membrilla Rubio
Teléfono: 964 38 72 09
smembri@fue.uji.es

silvia

Andrea Navarro
Teléfono: 964 38 72 12
andrea@fue.uji.es

Reyes

Reyes Riera Bravo
Teléfono: 964 38 72 10
reyes@fue.uji.es


Sigue a la FUE-UJI twitter facebook linkedin youtube

Fundación Universitat Jaume I - Empresa CIF: G-12366993 Tel: +34 964 38 72 22
Campus Riu Sec. Edif. Consejo Social, s/n 12071 Castelló de la Plana, España