Menú

Curs d'Especialització en Microbiologia, Citogenètica, Hematologia, Oncohematologia, Biopatologia Molecular i Instrumentació del Laboratori Clínic

Del 19/10/2020 al 30/07/2021

area 7

Presentación


PRESENTACIÓ                                                                            

L'anàlisi clínica és l'àrea de la ciència que s'ocupa del diagnòstic, pronòstic, terapèutic i prevenció de la malaltia. L'anàlisi clínica és una branca de la química analítica prenent la metodologia i instrumentació més adequada a les seues finalitats. Entre les àrees implicades en la impartició del màster, la de química analítica és una de les més antigues d'aquesta universitat.

El Curs d'Especialització en Microbiologia, Citogenética, Hematologia, Oncohematología, Biopatología Molecular i Instrumentació del Laboratori Clínic es justifica en la necessitat eixides professionals tant a graduats en química com de l'àrea de medicina. En concret, per a l’alumnat procedent del grau en Química es descobreix un futur professional que a priori no estava en la seua ment: el sanitari. Aquest implica preparar i aprovar l'examen de Químic Intern Resident (QIR). El QIR consisteix en una especialització que es du a terme durant quatre anys en un hospital que permet realitzar l'especialització en: Anàlisi Clínica, Biologia Molecular, Radioteràpia o Microbiologia. Els alumnes que finalitzen l'especialització tenen l'oportunitat de passar a treballar en hospitals públics i privats. De la mateixa manera, per a farmacèutics, metges, bioquímics i biòlegs, els serveix de preparació al corresponent FIR, MIR, QIR i BIR, respectivament.

Aquest màster aporta una formació multidisciplinària en àrees de les ciències químiques, biològiques i bioquímiques, així com en ciències de la salut com ara farmàcia, medicina o infermeria, amb assignatures tan importants com la bioquímica clínica, les anàlisis clíniques, la genètica molecular i citogenètica, l'hematologia i l’oncohematologia, la microbiologia i immunitat cel·lular, així com la instrumentació associada. Els alumnes estudiaran les tasques que es desenvolupen de forma teòrica en el laboratori clínic i resoldran casos pràctics hospitalaris. El màster proporciona els coneixements teòrics de la biologia de les cèl·lules, dels teixits i dels òrgans humans de què formen part, així com de la seua interacció amb els microorganismes. Els alumnes aprendran a seleccionar la tècnica d'anàlisi més adequada segons l'espècie química que cal quantificar i la malaltia amb què es relaciona segons el pacient. 

D'altra banda, els alumnes coneixeran l'estructura i organització dels laboratoris clínics, així com les normes de qualitat que s'utilitzen en ells. Finalment, els estudis del Curs d'Especialització donen Microbiologia, Citogenética, Hematologia, Oncohematología, Biopatología Molecular i Instrumentació del Laboratori Clínic es duen a terme tant en la Universitat Jaume I com en l'Hospital General, Hospital La Plana i Hospital Provincial. En la UJI i en els hospitals estaran en contacte amb els laboratoris corresponents a les assignatures que cursen. A més, aprendran el treball assistencial i de recerca que es duga a terme allí.

Aquest curs forma part de Máster en Técnicas Analíticas de Laboratorio Clínico

 A QUI ES DIRIGEIX                                                                           

El curs es dirigeix a:

 • Titulats i titulades universitaris. Per a accedir als ensenyaments oficials de màster és necessari estar en possessió d'un títol universitari, de grau o llicenciatura, oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior, que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
 • Podran accedir els titulats i titulades procedents de sistemes educatius aliens a l'espai europeu d'educació superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ de què estiga en possessió la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.
 • Estudiantat de les titulacions de grau, interessat a orientar el seu futur professional en l'àmbit de la direcció i gestió de la innovació, i que tinga pendent superar menys de trenta crèdits ECTS (incloent-hi el treball de final de grau). Nota: aquest alumnat no podrà optar a cap certificat ni a l'expedició del títol propi fins que no s'obtinga la titulació corresponent.
 • Professionals del sector que, sense posseir títol universitari, acrediten suficient experiència professional (almenys tres anys) en la direcció o empleats o empleades en empreses o institucions vinculades a l'àmbit d'estudi.

Per a garantir la qualitat de la docència i l'atenció a l'alumnat s'estableix un nombre màxim de vint alumnes de nou ingrés cada curs.

DADES GENERALS                                                  

Duració: 36 crèdits ECTS 
Dates: d'octubre de 2020 al juliol de 2021. 
Lloc: Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I. Campus del Riu Sec.  (Vegeu el mapa)
Modalitat: a distància i presencial (si hi ha un nombre suficient d’alumnes)
Títol / Diploma: Títol d'especialista per la Universitat Jaume I
Telèfon de contacte: 964 387 209 (FUE) i 964728093 (direcció del master)

 

 

Objetivos y Metodología


OBJETIUS                                                                                      

L'objectiu principal d'aquest màster és proporcionar a l'estudiantat una formació avançada en l'àmbit multidisciplinari de les ciències de la salut, i en concret en la seua part més analítica, que permeta la seua incorporació en equips que desenvolupen programes d'investigació en camps relacionats amb l'anàlisi clínica, en el seu sentit més ampli.

Són també objectius del present màster els que s'enumeren a continuació:

 • Proporcionar una formació avançada d'alt nivell científic en els aspectes aplicats de l'anàlisi clínica, a un nivell superior als estudis de grau, dins d'un entorn d'excel·lència docent i investigadora que capaciten per a desenvolupar una carrera professional en aquesta disciplina. Formar investigadors i investigadores en l'àmbit de l'anàlisi clínica que siguen capaços de dur a terme un treball dins d'un equip en un laboratori públic o privat, tant en el seu vessant d'analítiques diàries com en la investigació que es du a terme en aquests.
 • Fomentar la formació continuada dels titulats i titulades universitaris en Química, Enginyeria Química, Farmàcia, Medicina, Infermeria, Bioquímica, Biotecnologia i altres graus de les ciències de la salut en l'entorn de la Universitat Jaume I.
 • Crear una plataforma de formació d'investigadors i investigadores mitjançant la capacitat d'atracció d'estudiantat de grau d'alt nivell a través d'una oferta acadèmica en diferents àmbits d'elevada projecció social.
 • Proporcionar a la societat i la mateixa universitat uns titulats i titulades del màster altament formats i preparats per a aplicar els últims coneixements en anàlisi i química clínica, com són:
  • Amb formació avançada de tipus teòric i metodològic que es complementa amb una formació més específica en distints àmbits de l'anàlisi.
  • Amb formació amb una elevada component teoricopràctica dirigida per al desenvolupament i modelització de nous mètodes d'anàlisi, que permeten a l'alumnat prendre decisions i resoldre problemes en entorns complexos.
  • Que siguen capaços de dur a terme un projecte científic complet en l'àmbit analític, reporten els resultats d’aquests i porten a terme la seua presentació i discussió oral.
  • Amb coneixement de les eines necessàries per a la transferència dels resultats d'investigació a empreses de base tecnològica (spin-off).

 

METODOLOGIA                                                                             

Els cursos teòrics seran un total d'11, de 3 crèdits cadascun, que es desenvoluparan d'aquesta manera: 3 cursos (9 crèdits) en la UJI, 3 cursos (9 crèdits) més en l'Hospital General, altres 2 cursos (6 crèdits) en l'Hospital Provincial, i finalment 2 cursos (6 crèdits) en l'Hospital La Plana. A més, el curs d'Hematologia (3 crèdits) és compartit pels Hospitals Provincial i General. 

Els cursos teòrics, en horari de vesprada, s'alternen amb cursos pràctics en horari de matí, que assumeix el grup de química bioanalítica d'aquesta universitat (40 en total), i els hospitals La Plana (5), el General (6) i el Provincial (6).

 

Programa


PROGRAMA                                                                                     

Els cursos estàn agrupats segons el centre en el qual s'imparteixen:

Teoria UJI

 • BC1: Instrumentació del Laboratori clínic (3 crèdits)
 • BC2: Bioestadística clínica: mètodes i aplicacions (3 crèdits)
 • BC3: Química per a analistes

Teoria Hospital La Plana

 • BC4: Gestió del laboratori clínic (3 crèdits)
 • BC5: Bioquímica clínica 1 (3 crèdits)

Teoria Hospital General

 • BC6: Citogenética clínica (3 crèdits)
 • BC7: Bioquímica clínica 2 (3 crèdits)
 • BC8: Bioquímica clínica 3 (3 crèdits)

Teoria Hospital Provincial

 • BC9: Microbiologia i parasitologia clínica (3 crèdits)
 • BC10: Biopatología molecular

Teoria Hospital Provincial i La Plana

 • BC11: Hematologia (3 crèdits)
 • BC12: UJI: 12 crèdits dedicats a un treball de recerca relacionat amb la bioquímica clínica.

 

Pràctiques

 • BC13: UJI i Hospital La Plana: 5 crèdits dedicats a temàtica teòrica impartida
 • BC14: UJI i Hospital General: 7 crèdits dedicats a la temàtica teòrica impartida
 • BC15: UJI i Hospital Provincial: 7 crèdits dedicats a la temàtica teòrica impartida

 

 

 

 

Claustro de Profesores


 

PROFESORAT INTERN                                   

Josep Esteve Romero

Lluís Alvarez Rodríguez

Samuel Carda Broch

Maria Elisa Capella Peiró

Llorenç Monferrer Pons

Maria Rambla Alegre

 

PROFESORAT UV                                    

Maria José Ruíz Angel 

Juan Péris Vicente 

 

HOSPITAL GENERAL                                   

Teresa Palau Canós

María Jesús Sanchis Piñana

Raimundo García Boyero

Patrícia Martínez Pons

Eva Mas Esteve

María Mas Esteve

Adriana Gascón Buj

Juani Clavel Pía

 

HOSPITAL LA PLANA                                  

Susana Beltran Agost

Silvia Bernat Pablo

Juan Moragues Torres

Silvia Pesudo Calatayud

Laura López Diago

Isabel Aleixandre Górriz

Miguel Pinar Barba

 

HOSPITAL PROVINCIAL                                 

Angeles Escolà Rivas

Adrián Martinavarro Domínguez

Enrique Ochoa Aranda

 

Información de Matrícula


INFORMACIÓ SOBRE LA MATRÍCULA                                         

IMPORTE DEL CURS

    800 euros (300 euros de reserva de plaza + 500 euros resto de matrícula)

DOCUMENTACIÓ QUE HI HA QUE APORTAR

 • 1 Fotocòpia del títol
 • 1 còpia de l'Expedient Acadèmic
 • Curriculum Vitae
 • 1 fotografia
 • 1 fotocòpia del DNI (alumnes estrangers, NIE o passaport).
 • Justificant de l'ingrés de 300 € com a reserva de plaça
 • Nomene de compte per a fer efectiva la domiciliació bancària
MODALIDADES DE PAGAMENT                                                            

Els alumnes que desitgen matricular-se en aquest Màster, han d'efectuar en el moment de la matrícula, un ingrés de 300 € a compte, en concepte de reserva de plaça i emplenar el "Formulari d'Inscripció".
Nº de compte: ÉS64- 2100-4236-14-2200003795 (Entitat: La Caixa)

Resta del pagament de la matrícula

1. Ingresse/Transferència Bancària: Nº de compte: ÉS64-2100-4236-14-2200003795 (Entitat: La Caixa)

2. Domiciliació bancària: Al costat de la documentació que cal aportar a l'hora de realitzar la matrícula s'haurà de lliurar un número de compte per a poder fer efectiu la domiciliació bancària, que es realitzarà a l'inici del Curs.

3. Existeixen fonts de finançament personalitzades

Tutoría Personalizada


TUTORIA PERSONALITZADA                                                                                

Si vol concertar una tutoria personalitzada amb el director del Màster, pot fer-ho enviant un correu a formacion@fue.uji.es.

F.A.Q. cursos


 1. ¿Qué diferencia hay entre un Título de Especialización y un Título de Experto?
 2. ¿Dónde puedo informarme de los trámites y plazos oficiales de solicitud de preinscripción al curso?
 3. ¿Cuándo y dónde puedo hacer la preinscripción y la matrícula?
 4. ¿Qué documentación debo presentar junto con mi solicitud de admisión?
 5. ¿Puedo acceder al curso con una titulación de acceso extranjera?
 6. ¿Dónde se cursa?
 7. ¿Cuáles son las formas de pago?
 8. ¿Es obligatoria la asistencia a las clases presenciales?
 9. ¿Si no he acabado la carrera puedo cursarlo?
 10. ¿Si no tengo titulación universitaria puedo cursarlo?
 11. ¿Existe la posibilidad de realizar prácticas en empresas o instituciones?
 12. ¿Qué es un crédito ECTS?
 13. ¿Qué pasa si suspendo una asignatura?
 14. ¿Qué  es el Aula Virtual?
 15. ¿Quién expide los Títulos de Postgrado?
 16. ¿En la cantidad abonada en la matrícula se incluyen las tasas de expedición del título?
 17. ¿En qué casos se puede devolver el importe de la matrícula?

1. ¿Qué diferencia hay entre un Título de Especialización y un Título de Experto?

Los Diplomas de Especialización tienen una carga lectiva de entre 30 y 60 créditos ECTS, mientras que los Títulos de Experto son de menor carga lectiva y comprenden entre 15 y 29 créditos ECTS.

2. ¿Dónde puedo informarme de los trámites y plazos oficiales de solicitud de preinscripción al curso?

En la Fundación Universitat Jaume I-Empresa
Departamento de Formación - Silvia Membrilla
Edificio Consejo Social.
Campus Riu Sec. Universitat Jaume I.
12071 Castellón de la Plana.
Teléfono: (+34) 964 387 209/22. formacion@fue.uji.es

3. ¿Cuándo y dónde puedo hacer la preinscripción y la matrícula?

La preinscripción y matrícula se realizan durante los meses de junio y julio (el primer plazo) y septiembre y octubre (el segundo plazo). La preinscripción se puede realizar online a través de dicho apartado en la página web de cada curso. Para formalizar la matrícula se deberá enviar la documentación que requiera cada curso, así como realizar el pago del mismo.

4. ¿Qué documentación debo presentar junto con mi solicitud de admisión?

Además de la solicitud de admisión se deberá presentar: 2 Fotocopias del título; Expediente Académico; Currículum Vitae; 2 fotografías; 2 fotocopias del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte); Justificante del ingreso de 300 € como reserva de plaza. La documentación se puede entregar presencialmente a las oficinas de la FUE o enviar por mail a formacion@fue.uji.es.

5. ¿Puedo acceder al curso con una titulación de acceso extranjera?

En caso de titulación no homologada la decisión de acceso recae sobre la dirección del del curso de Especialización o Título de Experto.

6. ¿Dónde se cursa?

Todos los cursos que sean de modalidad presencial se llevan a cabo en el Edificio del Consejo Social, dentro del recinto de la Universitat Jaume I, Campus Riu Sec.

7. ¿Cuáles son las formas de pago?

El pago debe realizarse de manera íntegra antes del inicio del curso. Al realizar la preinscripción se abonará una cantidad fija como reserva de plaza y el resto del importe se abonará íntegro antes de comenzar el curso.

8. ¿Es obligatoria la asistencia a las clases presenciales?

Sí, es obligatoria la asistencia  a las clases, de la que habrá un seguimiento de entrada. El porcentaje de faltas permitido es el 20% de las horas presenciales que se imparten en el curso.

9. ¿Si no he acabado la carrera puedo cursarlo?

Los estudiantes de las titulaciones de grado que tengan pendiente menos de treinta créditos ECTS (incluyendo el Trabajo Final de Grado) podrán cursarlo. Pero este estudiantado no podrá optar a ningún certificado ni a la expedición del título propio hasta que no se obtenga la titulación correspondiente.

10. ¿Si no tengo titulación universitaria puedo cursarlo?

Podrán acceder al curso los profesionales del sector que, sin poseer el título universitario, acrediten suficiente experiencia profesional (al menos tres años) como directivos o empleados en empresas o instituciones vinculadas al ámbito de estudio.

11. ¿Existe la posibilidad de realizar prácticas en empresas o instituciones?

Sí, siempre que aparezca en el plan de estudios del curso. Las prácticas suelen ser un complemento formativo adicional a la programación académica, por lo que no es necesario que todos los alumnos matriculados las lleven a cabo.

12. ¿Qué es un crédito ECTS?

Los créditos de las asignaturas se corresponden con créditos ECTS (European Credits Transfer System). Son formas de medir la duración de los estudios universitarios y cuya equivalencia son 1 crédito25 horas de dedicación.

13. ¿Qué pasa si suspendo una asignatura?

Dependiendo de cada máster se ofrecerá la posibilidad de recuperar la asignatura en caso de suspenso en la primera oportunidad. Al inicio de cada máster se concretará cuáles son las pruebas de evaluación durante el curso académico. Es necesario aprobar todas las asignaturas del máster para obtener el título del mismo.

14. ¿Qué es el Aula Virtual?

Es una plataforma electrónica donde se añade todo el material necesario para cursar el máster, a la que se tiene acceso durante todo el curso académico mediante un usuario que se le proporciona a cada estudiante.

15. ¿Quién expide los Títulos de Postgrado?

Los Títulos Propios serán expedidos por el rector de la Universitat Jaume I en modelos normalizados.

16. ¿En la cantidad abonada en la matrícula se incluyen las tasas de expedición del título?

Las tasas de emisión de título o certificado que acredite la realización del curso por parte de la Universitat Jaume I no están incluidas en el importe de la matrícula.

17. ¿En qué casos se puede devolver el importe de la matrícula?

Siempre y cuando se notifique la baja por escrito con una antelación de 48 horas antes del inicio del curso. Si no se cumple este plazo en la notificación de la misma no se podrá efectuar la devolución del importe.

Pago a Plazos


El Grupo Cooperativo CAJAMAR ofrece condiciones especiales a los estudiantes de la Universitat Jaume I

Bonificación Tripartita


BONIFICADO POR LA FUNDACIÓN TRIPARTITA

La formación de la FUE-UJI puede ser bonificable a través de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE).

Para poder acceder a las ayudas para formación se deben cumplir esencialmente los siguientes requisitos:

 1. El participante debe ser trabajador por cuenta ajena, (no autónomos ni administraciones públicas)

 2. La formación debe ser pagada por la empresa

 3. La empresa debe tener ubicación en el territorio español

Toda empresa dispone cada año de un crédito para gastar en formación. Para calcular dicho crédito hay que considerar dos factores:

 1. Plantilla media del año anterior

 2. Importe (total) de las bases de cotización por contingencias profesionales pagadas por la empresa en el año anterior.

A partir de ahí y en función del número de trabajadores en plantilla se aplicará un porcentaje de bonificación.

El coste máximo bonificable de cada curso dependerá del número de participantes, la modalidad y duración del curso.

Si tienen pensado realizar algún curso de los que ofrecemos en el catálogo de la FUE-UJI y quieren bonificarse, pueden ponerse en contacto con formacion@fue.uji.es o al teléfono 964 387212 y le aesoraremos.

fundaciontripartita 

Servicios UJI


agora-aire

Si decides hacer un Curso de Postgrado con nosotros dispondrás de tu carné de estudiante de la Universitat Jaume I y de todos los beneficios que esto supone.

UN CAMPUS ÚNICO. La UJI ofrece toda su formación reglada en un único campus, moderno y atractivo, que permite unas relaciones humanas más próximas. El Campus cuenta con unas modernas instalaciones que concentran actividades académicas e investigadoras, culturales y sociales que enriquecen la vida universitaria. www.campus.uji.es

PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y EMPLEO. La Oficina de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas (OIPEP) lleva a cabo otras acciones como la orientación y formación para el empleo, realización de ferias y jornadas de empleo, intermediación laboral, Observatorio Ocupacional, prácticas internacionales, etc. preocupat@uji.es – La FUE-UJI gestiona el programa de prácticas extracurriculares voluntarias para estudiantes de postgrado, asimismo también lleva las becas para titulados universitarios en empresas. Dispone de una bolsa de empleo de titulados de postgrados propios – www.fue.uji.es.

BIBLIOTECA. Los alumnos matriculados en los másteres y cursos de especialización de la UJI tienen acceso a los más de 500.000 ejemplares de la Biblioteca, así como a las 54.000 revistas electrónicas i los 5.500 DVD disponibles. El Centro de Documentación – Biblioteca es un centro de recursos de información que se ubica en un único edificio y cuenta con diferentes espacios y equipos adaptados a distintas modalidades de estudio e investigación (2.100 espacios de lectura y más de 90 salas de trabajo en grupo), con un amplio horario durante todo el año. biblioteca@uji.eshttps://www.uji.es/serveis/cd/

CURSOS DE IDIOMAS. La UJI dispone del Centro de Autoaprendizaje de Lenguas (CAL) donde pueden estudiarse lenguas extranjeras y donde se realizan cursos presenciales de distintos idiomas, entre ellos cursos intensivos de español y catalán. También se organizan grupos de conversación de las diferentes lenguas para perfeccionar la expresión oral.

SERVICIO DE DEPORTES. El Servicio de Deportes es la unidad encargada de procurar a la comunidad universitaria un bienestar añadido por medio de la formación y mejora de la condición física. El fomento de la actividad física y deportiva favorece el desarrollo de bienes y valores relacionados con la salud, los hábitos higiénicos, la competitividad y la mejora de la calidad de vida, como complemento necesario a la actividad académica normal. se@uji.eswww.uji.es/serveis/se/

NUEVAS TECNOLOGÍAS. La UJI impulsa la innovación en todos sus ámbitos y es pionera en la utilización de las nuevas tecnologías dirigidas al estudiantado: 100% de aulas multimedia, acceso wi-fi gratis a Internet en el campus, numerosas aulas de informática de acceso libre, préstamo de ordenadores portátiles y cámara de video, etc.

AULAS MULTIMEDIA. Las aulas del campus de la UJI disponen de las más modernas tecnologías para la docencia de los cursos de postgrado. El profesorado dispone de equipamiento audiovisual y multimedia integrado en la mesa del aula que facilita considerablemente el proceso de enseñanzaaprendizaje.

Formulario de InscripciónPatronos
Logo patrono

Información de contacto

silvia

Silvia Membrilla Rubio
Teléfono: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

silvia

Andrea Navarro
Teléfono: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

Reyes

Reyes Riera Bravo
Teléfono: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es


Sigue a la FUE-UJI twitter facebook linkedin youtube

Fundación Universitat Jaume I - Empresa de la Comunitat Valenciana M.P
CIF: G-12366993 Tel: +34 964 38 72 22
Campus Riu Sec. Edif. Escuela de Doctorado y Consejo Social, s/n 12071
Castelló de la Plana, España